Arbetspensionslagstiftningen
Offentlig Tillämpningsanvisning
Utskrivet: 23.04.2014
Avsedd för arbetspensionssystemet

Ansökan om EU-pension och behandling Publ.tid: 15.06.2010 Giltighetstid: 29.03.2006 - 07.01.2009

Mer info Öppna anvisningen på hela skärmen
Giltighetstid 29.03.2006 - 07.01.2009
Ersatts med anvisning Ansökan om EU-pension och behandling
Innehållsförteckning Öppna
Länkar Öppna

Allmänt om ansökning av EU-pension

Allmänna principer

När EES-avtalet trädde i kraft 1.1.1994 började man också i Finland tillämpa EU- bestämmelserna om social trygghet på pensionerna (förordning 1408/71 och tillämpningsförordning 574/72). De bestämmelser som tillämpas ändrades inte när Finland blev medlem i EU.

Följande anvisningar om EU-länderna gäller således också EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein. EU har också en överenskommelse med Schweiz och med stöd av den tillämpas EU-bestämmelserna om social trygghet också på Schweiz ( cirkulär A 22/2002 ). I föreliggande anvisning avses med EU-land också Schweiz.

EU-bestämmelserna om hur pensionen fastställs och pensionsansökningsförfarandet tillämpas om pensionssökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad på grundval av bosättning eller förvärvsarbete i två eller flera EU-länder. Däremot tillämpas inte EU-bestämmelserna om hur pensionen fastställs och pensionsansökningsförfarandet i de fall där sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad i endast ett EU-land.

En person kan få pension från flera EU-länder endast om sökanden eller förmånslåtaren har arbetat i dessa länder. Från de nordiska länderna och Nederländerna är det möjligt att få pension också på grundval av att man varit bosatt i dessa länder. Från länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med, alltså Israel och Kanada, kan man få pension på grundval av att man varit bosatt där.

Till exempel från Schweiz, Storbritannien och Tyskland kan ålderspension beviljas på grundval av att maken eller ex-maken har varit försäkrad där eller på grundval av inbetalda frivilliga försäkringsavgifter. I Österrike och Tyskland kan försäkringstiden vid skilsmässa delas mellan makarna.

Invalid- och familjepensionsansökan gäller automatiskt alla de EU-länder där sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad på grundval av bosättning eller arbete. Den som ansöker om invalid- och familjepension skall ange om han eller hon eller förmånslåtaren har förvärvsarbetat och varit bosatt i ett annat EU-land. Den utredande institutionen vidarebefordrar ansökan till respektive EU-länder.

Det är bara ålderspension som inte behöver sökas samtidigt från alla de EU-länder där sökanden har varit försäkrad. Ansökan om ålderspension kan skjutas upp. I Finland är arbetslöshetspension också ålderspension i EU-bestämmelsernas bemärkelse. Ansökan om ålderspension vidarebefordras inte till ett annat EU-land, om sökanden inte har uppgett på ansökningsblanketten att han eller hon söker ålderspension från ett annat EU-land.

De andra nordiska länderna rekommenderar att ålderspension söks 6 månader eller högst ett år före åldern för ålderspension i respektive land. Om ansökan sänds för tidigt, kan det hända att det andra landet ännu inte kan ta upp pensionsansökan för behandling.

Var ansökan lämnas in

I allmänhet lämnas ansökan in till institutionen i det land där sökanden är bosatt, men ansökan kan också lämnas in hos institutionen i vilket EU-land som helst. I Finland kan ansökan lämnas in till arbetspensionsanstalten eller dess serviceställe, Pensionsskyddscentralen eller till Folkpensionsanstaltens byrå.

Institutionen i bosättningslandet är i allmänhet den som utreder ansökan, om sökanden har varit försäkrad i bosättningslandet. Om ansökan emellertid lämnas till institutionen i ett annat EU-land, överför den ansökan till den utredande institutionen.

Pensionsansökan blir anhängig och ansökningsproceduren inleds i alla EU-länder enligt lagstiftningen i respektive land vid den tidpunkt då ansökan har lämnats till institutionen i ett EU-land. Detta gäller också i de fall där ett EU-lands institution har vidarebefordrat ansökan till den utredande institutionen i ett annat land.

EG-domstolen har i ett beslut Camera (92/81) ansett att en ansökan som lämnas in till en anstalt som inte är utredande anstalt har samma effekt som om den hade lämnats in till den utredande anstalten. EG-domstolen har på motsvarande sätt i ett beslut Picard (C-335/95) ansett att pensionsansökan kan lämnas in till en institution i vilken medlemsstat som helst, och ansökan skall anses ha blivit anhängig den dag den lämnades till institutionen i ett medlemsland. (se närmare anvisningspunkten När ansökan blir anhängig)

Utredande institution

I Finland fungerar Pensionsskyddscentralen som utredande anstalt, som förmedlar alla i Finland bosatta personers pensionsansökningar till andra EU-länder. Den utredande institutionens kontaktande uppgifter sköts av Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden (nedan UM-avdelningen).

Pensionsskyddscentralen
Avdelningen för utländska pensionsärenden
00065 Pensionsskyddscentralen

Den utredande institutionen sköter på sökandens vägnar kontakten till de EU-länder varifrån pension söks. Den utredande institutionen förmedlar uppgifter om pensionsansökan på en gemensam blankett för ändamålet (E-blankett) till de EU-länder där sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad och varifrån pension söks (ålderspension).

Den utredande institutionen bestäms på följande sätt:

 • Den utredande institutionen befinner sig i bosättningslandet, om sökanden också har varit försäkrad i bosättningslandet.
 • Den utredande institutionen befinner sig i det land där sökanden senast var försäkrad, om sökanden inte har varit försäkrad i bosättningslandet eller om sökanden vid tidpunkten för pensionsansökan är bosatt i ett land utanför EU-området.

En finländare har arbetat i Finland och senast i Sverige. Han ansöker om pension i sitt bosättningsland Australien. Den utredande institutionen befinner sig i Sverige.

När det gäller ansökan om familjepension bestäms den utredande institutionen på grundval av förmånslåtarens förvärvsarbete eller bosättning och på grundval av var sökanden är bosatt:

 • Den utredande institutionen befinner sig i det land där sökanden är bosatt, om förmånslåtaren var försäkrad i sökandens bosättningsland.
 • Den utredande institutionen befinner sig i det land där förmånslåtaren senast var försäkrad, om förmånslåtaren inte var försäkrad i sökandens bosättningsland eller om sökanden vid tidpunkten för pensionsansökan är bosatt i ett land utanför EU-området.

Specialfall i samband med att den utredande institutionen bestäms:

 • En utsänd arbetstagare som är bosatt i det land som han sänts ut till ansöker om pension från Finland. Arbetstagaren har under utsändningstiden omfattats av lagstiftningen i Finland. Om arbetstagaren förutom i Finland också har varit försäkrad i något annat EU-land, befinner sig den utredande institutionen i bosättningslandet, om arbetstagaren i något skede har varit försäkrad i bosättningslandet. Om arbetstagaren inte har varit försäkrad i bosättningslandet, fungerar institutionen i det land där sökanden senast var försäkrad som utredande anstalt, dvs. Pensionsskyddscentralen i Finland. Om sökanden inte har varit försäkrad i något annat EU-land än Finland, är det inte fråga om ett EU-fall.
 • Förmånslåtaren har bara varit bosatt i Spanien som pensionär, men har aldrig varit pensionsförsäkrad i Spanien. Om förmånslåtaren inte har varit försäkrad i något annat EU-land än Finland, är det inte fråga om ett EU-fall.
 • En sjöman som arbetar ombord på ett fartyg som seglar under grekisk flagga är försäkrad i Grekland med stöd av flaggregeln. Han ansöker om pension. Han är bosatt i Finland, där han i något skede har varit försäkrad på grundval av bosättning och arbete. Som utredande institution fungerar Pensionsskyddscentralen i Finland.
 • En invalidpensionssökande är bosatt i Sverige, där han i något skede varit försäkrad på grundval av bosättning. Vid tidpunkten för ansökan arbetar han i Finland som gränsarbetare. Sökanden har fyllt i Finlands nationella ansökan om invalidpension samt bilaga U och lämnat in dem till Folkpensionsanstaltens byrå. Den teoretiska anstalten ber via Folkpensionsanstaltens utlandsenhet om E-blanketter från Sverige, eftersom Försäkringskassan i Sverige är utredande anstalt.

  I de nordiska länderna handläggs pensionsansökan av institutionen i sökandens bosättningsland, om sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad i detta nordiska land på grundval av bosättning eller arbete.

  Om sökanden till exempel skulle bo i Estland där han aldrig har arbetat, är det inte fråga om ett EU-fall. Man kan inte vara försäkrad i Estland på grundval av bosättning. Om sökanden däremot har arbetat i Estland, fungerar Estlands socialförsäkringsinstitution som utredande anstalt.

När den som har varit försäkrad i Finland bor i ett annat EU-land, där han har varit försäkrad, fungerar försäkringsinstitutionen i bosättningslandet som utredande institution vid ansökan om pension. Folkpensionsanstaltens utlandsenhet sköter också i detta fall kontakten från Finland till den utredande institutionen utomlands på arbetspensionsanstalternas vägnar. (Se närmare anvisningspunkten Folkpensionsanstalten som förbindelseorgan)

Se närmare om ansökan om pension från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med (nedan avtalsland), juridiska avdelningens meddelande 8/2003 (på finska).

Ansökan och bilagor

Pension kan sökas endast med bosättningslandets nationella ansökningsblankett . I och med att den nationella ansökningsblanketten lämnas in blir pensionsansökan anhängig, och ansökningsproceduren inleds i alla de EU-länder där sökanden har varit försäkrad.

Sökanden skall i sin ansökan om ålderspension ange om ansökan också gäller ålderspension från ett annat EU-land. I så fall skall sökanden också uppge från vilken tidpunkt han eller hon vill ha ålderspension från det andra EU-landet.

I Finland ansöker man om pension från arbetspensions- och folkpensionssystemet med följande blanketter:

 • T (invalidpension)
 • VE (ålderspension)
 • TT (arbetslöshetspension)
 • P (efterlevandepension) och/eller PL (barnpension)
 • ET/VE (ansökan om pensionsstöd/ålderspension)

Sökanden skall dessutom fylla i bilaga U med uppgifter om förvärvsarbete och bosättning utomlands. Det räcker inte med att enbart fylla i bilaga U, utan sökanden skall alltid också fylla i pensionsansökan. Till ansökan fogas också andra eventuella handlingar som gäller arbete utomlands (arbetsintyg, försäkringsintyg, eventuell arbetsbok särskilt med tanke på Estland m.m.).

Om bilagan U inte har fogats till ansökan, måste den anstalt som tagit emot ansökan (teoretiska anstalten/Folkpensionsanstalten) be sökanden fylla i bilagan, om sökanden i sin ansökan har uppgett att han eller hon har arbetat eller bott utomlands. Den anstalt som bett om U-bilagan sänder den vidare till den andra institutionen.

Den utredande institutionen överför uppgifterna i den nationella ansökan och U-bilagan till de gemensamma E-blanketter (E 202, E 203 eller E 204 samt E 207) som man kommit överens om inom EU och sänder dem vidare till det andra EU-landet. Varje medlemsland har egna bilageblanketter som fogas till de gemensamma E-blanketterna. E-blanketterna har samma innehåll på alla EU-språk. På basis av uppgifterna i E-blanketten utreds sökandens rätt till pension i alla de EU-länder dit E-blanketten har distribuerats.

EU-pensionsansökningstrafiken använder följande blanketter:

E 001
begäran om upplysningar, översändande av upplysningar, begäran om blanketter eller påminnelse
E 202
ansökan om ålderspension
E 203
ansökan om efterlevandepension
E 204
ansökan om invalidpension
E 205
intyg över försäkringshistorik
E 207
uppgifter om den försäkrades försäkringshistorik i EU-/EES-länder
E 210
anmälan om beslut angående pensionsansökan
E 211
sammanfattning av beslut
E 213
läkarutlåtande eller nationellt läkarutlåtande (i Finland används i första hand en blankett för nationellt läkarintyg; blankett E 213 skickas utomlands endast på begäran). De nordiska länderna har tillsammans med Storbritannien, Tyskland och Österrike uttryckligen kommit överens om att inte använda blankett E 213.

I regel används samma blanketter i ansökningstrafiken mellan EU-länderna också i fråga om personer som inte är medborgare i ett EU-/EES-land, eftersom dessa personer omfattas av EU-bestämmelserna om social trygghet. Det har utfärdats en EU-förordning om saken ( cirkulär A 15/2003 ), som dock inte tillämpas på vare sig Danmark, EES-länderna (Island, Norge, Liechtenstein) eller Schweiz.

EU-bestämmelserna om social trygghet tillämpas med stöd av nordiska konventionen i alla nordiska länder också på medborgare i tredje land som rör sig mellan EES-länderna och Danmark. I sådana fall beviljar Danmark emellertid inte grundpension till andra nordiska länder. Ansökningstrafiken använder E-blanketter, men koden E överst till höger på blanketten har ersatts med koden N.

Ytterligare information:

EU-pension – Allmänt om koordineringen av social trygghet

Den teoretiska institutionen och den följande institutionen

I Finland avses med teoretisk institution den arbetspensionsanstalt som avgör pensionsansökan och räknar ut den teoretiska pensionens belopp. I Finland avses med följande anstalt den arbetspensionsanstalt som förutom den teoretiska anstalten avgör pensionsansökan.

Om VILMA-förfarandet skall tillämpas, bestäms den teoretiska anstalten enligt VILMA-bestämmelserna. I så fall ger VILMA-anstalten en beslutsammanställning av pensionssökandens samtliga pensioner enligt de pensionssystem som omfattas av VILMA-systemet.

Om VILMA-förfarandet inte kan tillämpas, bestäms den teoretiska anstalten i tillämpliga delar på samma sätt som VILMA-anstalten. I sådana fall är t.ex. den teoretiska anstalten den anstalt där sökanden senast var försäkrad i Finland. Om återstående tid inte ansluter till det sista tjänste- eller anställningsförhållandet eller den sista företagarverksamheten, är den teoretiska anstalten den pensionsanstalt där den pensionsförsäkring som den återstående tiden ansluts till är ordnad. Eftersom den teoretiska anstalten inte alltid går att bestämma direkt, kan pensionsanstalterna sinsemellan komma överens om vilken anstalt som åtar sig den teoretiska anstaltens uppgifter.

Ytterligare information:

Principen om sista anstalt (VILMA) – VILMA-situationer och hur VILMA-anstalten bestäms

Ansökningsprocedur, pensionssökanden bor i Finland

Ansökan till Folkpensionsanstalten

Om den nationella pensionsansökan lämnas till Folkpensionsanstaltens byrå, kontrollerar den sökandens personuppgifter utgående från uppgifterna i befolkningsregistret. Folkpensionsanstaltens byrå skickar ansökan och U-bilagan direkt till den teoretiska anstalten samt till Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet ( EU-eläkeyksiköt ; på finska).

Om den maskinella slutledningen inte lyckas skickar Folkpensionsanstaltens byrå den nationella ansökan med bilagor till Pensionsskyddscentralen. EL-teamet på Pensionsskyddscentralens pensionsystemavdelning anhängiggör ansökan som en EU-ansökan och överför ansökan med bilagor till den teoretiska anstalten och distribuerar dem vid behov till den följande anstalten.

Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet sänder uppgifter om bosättningsperioder till Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden.

I vissa fall sänder Folkpensionsanstaltens byrå pensionsansökan direkt till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning. Detta tillvägagångssätt tillämpas när arbetspension inte söks från Finland eller när arbetspension redan har sökts från arbetspensionssystemet i Finland bl.a. i följande fall:

 • Efter invalidpension ansöker personen om ålderspension från Sverige.
 • Ansökan om ålderspension från ett annat land (arbets- eller grundpension) sker vid en annan tidpunkt än ansökan om arbetspension från Finland.
 • Personen ansöker om grundpension med stöd av den nordiska konventionen, när personen aldrig har haft förvärvsarbete.

I sådana fall anhängiggör UM-avdelningen ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister.

Ansökan till arbetspensionssystemet

När pensionsansökan lämnas till arbetspensionsanstalten, dess serviceställe eller till Pensionsskyddscentralen skall följande faktorer beaktas:

 • Ansökan förses med en ankomststämpel när den tas emot.
 • Sökandens personuppgifter kontrolleras i befolkningsregistret.
 • Den arbetspensionsanstalt som tagit emot ansökan avgör vilken den teoretiska anstalten är och överför ansökan i enlighet med det och distribuerar den vid behov till den följande anstalten.
 • EU-ansökan anhängiggörs i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister.
 • Ansökan distribueras till Folkpensionsanstaltens byrå på den ort där sökanden är bosatt, och ansökan eller följebrevet förses med en anteckning om till vilken byrå ansökan har distribuerats.
 • Om bilaga U inte har fogats till ansökan, ber den teoretiska anstalten sökanden fylla i den, om sökanden i sin ansökan har uppgett att han eller hon har arbetat eller bott utomlands.

  Även om personen ännu inte ansöker om ålderspension från ett annat EU-land, ber den teoretiska anstalten sökanden fylla i bilaga U, om anstalten behöver uppgifter om perioder utomlands för att räkna ut sin egen pension, eller om personen samtidigt ansöker om folkpension från Finland. Den teoretiska anstalten sänder den begärda U-bilagan till Folkpensionsanstalten.

Ansökan om invalidpension och familjepension sänds alltid till Folkpensionsanstalten, oberoende av arbetspensionens belopp och fastän sökanden inte särskilt har angett i sin ansökan att han eller hon också ansöker om folkpension.

Om den som söker familjepension är en över 65-årig efterlevande maka eller make, sänds ansökan inte till Folkpensionsanstalten, eftersom sökanden inte längre har rätt till Folkpensionsanstaltens efterlevandepension.

Om ansökan gäller delinvalidpension eller ett förhandsbeslut om delinvalidpension, distribueras ansökan inte till Folkpensionsanstalten.

Om Folkpensionsanstalten sänder ansökningar om avtalspension från Sverige till pensionsanstalterna eller till Pensionsskyddscentralen returneras de till Folkpensionsanstaltens byrå. Folkpensionsanstalten distribuerar ansökningar om avtalspension från Sverige direkt till det behöriga försäkringsbolaget i Sverige. Om ansökan inte har lämnats till Folkpensionsanstalten, returnerar Pensionsskyddscentralens UM-avdelning ansökan till den som ansökt om pensionen.

Folkpensionsanstalten kan beakta avtalspensionen i folkpensionens belopp, eftersom avtalspensioner inte hör till förordningens 1408/71 tillämpningsområde.

När ansökan har lämnats till pensionsanstalten och ansökan inte gäller Folkpensionsanstaltens pension, ber Pensionsskyddscentralens UM-avdelning om bosättningsperioder från Folkpensionsanstalten.

Pensionsansökningstjänsten (elektronisk ansökan)

Ålderspension kan sökas elektroniskt (tjänsten blir färdig under år 2006). Den elektroniska pensionsansökningstjänsten kan också användas när ansökan gäller ålderspension från ett annat EU-land.

Pensionsansökan styrs till den sista pensionsanstalten.

I detta skede kan emellertid bilaga U ännu inte fyllas i elektroniskt. Sökanden blir således tvungen att särskilt fylla i bilaga U och sända den till den sista pensionsanstalten.

Även om personen enbart ansöker om utländsk ålderspension, styrs ansökan till den sista pensionsanstalten, som i sin tur distribuerar pensionsansökan och bilaga U till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning.

När EU-pensionsansökan blir anhängig

När en person som är bosatt i Finland ansöker om pension, blir ansökan anhängig den dag då den har lämnats till arbetspensionsanstalten, dess serviceställe, Folkpensionsanstaltens byrå eller till Pensionsskyddscentralen.

I blanketterna E 202, 203 och 204 finns en punkt "datum för ansökan” där Pensionsskyddscentralens UM-avdelning antecknar den dag då ansökan har lämnats till ovan nämnda ställe i Finland, då ansökan blir anhängig också i övriga EU-länder. Den dag pensionen börjar bestäms dock enligt respektive EU-lands nationella lagstiftning, t.ex. om pensionen beviljas retroaktivt.

När ansökan sänds elektroniskt via pensionsansökningstjänsten blir den anhängig vid den tidpunkt då sökanden har avsänt sin elektroniska ansökan.

Om sökanden har skjutit upp ansökan om ålderspension från ett annat EU-land, antecknar UM-avdelningen i blankett E 202 som ansökningsdatum den dag då personen kommer att ansöka om ålderspension från det andra EU-landet.

Om den som ansöker om finländsk invalidpension eller familjepension inte har uppgett att han eller hon har förvärvsarbetat i ett annat EU-land och personen ansöker om invalidpension från ett annat land först senare, antecknar UM-avdelningen som datum för ansökan den dag personen har ansökt om invalid- eller familjepension.

I sådana fall antecknar UM-avdelningen i blankett E 204 eller E 203 i punkten övriga uppgifter orsaken till att ansökan dröjer och den dag då sökanden uppgav att han eller hon har förvärvsarbetat i ett annat land. De nordiska länderna har sinsemellan kommit överens om detta förfarande. (Se närmare punkten ”Ansökningsförfarande, sökanden bor utomlands - när ansökan blir anhängig")

I punkten övriga uppgifter i blankett E 204 kan det till exempel stå att sökanden inte har uppgett förvärvsarbete i ett annat EU-land samtidigt som han eller hon ansökte om pension från Finland.

EU-pensionsansökningspaketet

I princip inleds EU-ansökningsproceduren alltid när sökanden har meddelat att han eller hon också ansöker om pension (ålderspension) från ett annat land eller har uppgett att han eller hon har arbetat eller bott i ett annat EU-land (invalid- och familjepension). Då skickar den teoretiska anstalten EU-pensionsansökningspaketet (som bilaga till följebrev 4001) till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning. Paketet innehåller följande handlingar:

 • Kopia av pensionsansökan
 • Kopia av bilaga U
 • Kopia av läkarutlåtande (alla andra utom A-läkarintyg)
 • Kopia av eventuell beskrivning som arbetsgivaren gett
 • Alla handlingar som gäller arbete utomlands
 • Socialmyndigheternas eller arbetslöshetskassans regresskrav
 • Eventuellt intressebevakarförordnande
 • Pensionsanstaltens uppgifter om LITA-förmåner
 • Pensionsbeslut om det är möjligt att ge beslut samtidigt

PÅ UM-avdelningen kan Folkpensionsanstaltens förmånsuppgifter och delvis också andra ersättningsuppgifter ses maskinellt. Innan den teoretiska anstalten skickar ansökningspaketet till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning, beställer den ett intyg över försäkringshistoriken maskinellt.

När ansökan gäller invalidpension skickar den teoretiska anstalten handlingarna till UM-avdelningen först i det skede då sökandens rätt till pension har avgjorts och pensionsfallsdagen är fastställd. Ansökan om ålderspension och tillhörande handlingar skickas till UM-avdelningen efter det att man har uppgift om pensionsfallsdagen och eventuellt uppgift om den dag arbetet har upphört.

Den teoretiska anstalten skickar ett brev till sökanden där det meddelas att ansökan om pension från utlandet har sänts vidare till UM-avdelningen. Alternativt kan detta också ha angetts i pensionsanstaltens beslut.

Om det efter att EU-pensionsansökningspaketet har skickats till UM-avdelningen anländer material som kan inverka på hur pensionsansökan avgörs eller behandlas, skall materialet omedelbart också skickas till UM-avdelningen. Det kan t.ex. vara fråga om socialmyndigheternas eller arbetslöshetskassans regresskrav, ett intressebavakarförordnande eller ett nytt läkarutlåtande.

När det inte görs något EU-ansökningspaket

EU-pensionsansökningspaket görs inte i bl.a. följande situationer:

 • När ett annat EU-land tidigare har avslagit personens pensionsansökan på grund av att personen har arbetat en kortare tid än 12 månader eller inte har varit försäkrad i det andra landet och/eller det andra landet har gett ett s.k. nollintyg över försäkringshistorik och personen efter det lämnar in en ny pensionsansökan (t.ex. ansökan om ålderspension, ansökan om familjepension eller ansökan om fortsatt utbetalning av invalidpension/läkarutlåtande). I sådana fall förutsätts det också att den försäkrade inte har fullgjort nya försäkringsperioder i det andra landet. Om personen eventuellt senare lämnar in en ny pensionsansökan, anhängiggörs den i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister som en nationell ansökan. Ett nytt läkareutlåtande och beslut sänds inte heller vidare till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning.
 • Om personen inte samtidigt ansöker om ålderspension från andra EU-länder, görs det inte något EU-pensionsansökningspaket. När personen senare ansöker om ålderspension från utlandet, sänder pensionsanstalten ett EU-ansökningspaket till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning för att vidarebefordras till det andra landet.
 • Om det är fråga om fortsättning på rehabiliteringsstöd, skall endast läkarutlåtande och beslut sändas till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning.

Ytterligare utredningar från sökanden

Om en person ansöker om ålderspension från utlandet i ett för tidigt skede, tar den teoretiska anstalten kontakt med sökanden och uppmanar honom eller henne att på nytt ansöka om pension från utlandet ungefär ett år före den önskade begynnelsetidpunkten för pensionen, bl.a. i följande fall:

 • Personen ansöker om ålderspension från Finland och anger i sin ansökan att han eller hon ansöker om pension från utlandet så, att den exempelvis börjar först om två år. I sådana fall har sökanden i sin ansökan om ålderspension antecknat den tidpunkt då han eller hon vill ha ålderspension från det andra landet.
 • Personen ansöker om ålderspension i ett för tidigt skede från Norge, där man kan få ålderspension först vid 67 års ålder.

Den teoretiska anstalten kontaktar sökanden för att få närmare uppgifter om sökandens vistelse i det andra EU-landet, om det av uppgifterna i ansökan och i bilaga U går att sluta sig till att det trots allt inte är fråga om en EU-pensionsansökan, bl.a. i följande fall:

 • Av uppgifterna i bilaga U kan man sluta sig till att sökanden inte har varit försäkrad i det land där han eller hon enligt sin anmälan har vistats (landet saknar t.ex. ett bosättningsbaserat system).
 • Av uppgifterna i bilaga U eller av registeruppgifterna kan man sluta sig till att sökanden har varit utsänd från Finland för att arbeta i ett annat land och att sökanden under hela utsändningstiden har varit arbetspensionsförsäkrad i Finland.

Den teoretiska anstalten kontaktar sökanden och frågar om han eller hon vill att pensionsansökan distribueras till det andra landet också i bl.a. följande situationer:

 • Personen får/eller ansöker om deltidspension från Finland och ansöker om ålderspension från ett annat EU-land. Ansökan sänds inte utomlands om sökanden inte uttryckligen kräver det (se närmare anvisningspunkt Deltidspension).
 • Personen har aldrig ansökt om invalidpension från ett annat EU-land (t.ex. från Estland med stöd av en överenskommelse om social trygghet) och ansöker om fortsatt rehabiliteringsstöd från Finland (se närmare anvisningarna om ansökan om fortsatt invalidpension).
 • Ansökan om invalidpension från Finland har avslagits och ett annat EU-land har beviljat tidsbegränsad invalidpension eller avslagit den och sökanden lämnar in ett nytt läkarutlåtande för att anföra besvär (se närmare anvisningspunkten om ansökan om fortsatt invalidpension).

Om anstalten inte får någon tilläggsutredning av sökandens vistelse utomlands eller det på basis av utredningen inte går att sluta sig till om det är fråga om en EU-pensionsansökan, eller om sökanden vill att ansökan distribueras till ett annat EU-land, sänder anstalten ett EU-pensionsansökningspaket till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning.

I oklara fall kan den teoretiska anstalten också sända en kopia av bilaga U till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning och be avdelningen skaffa ett intyg över försäkringshistoriken från det andra landet innan EU-ansökningspaketet sänds till UM-avdelningen.

Om den teoretiska anstalten inte gör något EU-ansökningspaket och ansökan ändå har anhängiggjorts som en EU-ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, meddelar anstalten Pensionsskyddscentralens UM-avdelning att det inte är fråga om en EU-ansökan. UM-avdelningen raderar fallet från arbetskön. Den teoretiska anstalten meddelar också Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet att det inte är fråga om en EU-ansökan. Vid behov skall också den följande anstalten underrättas om saken.

UM-avdelningen skickar vid behov ett meddelande till Pensionsskyddscentralens pensionsystemavdelning, som kan radera den anhängiggjorda EU-ansökan från ansökningsregistret.

Pensionsskyddscentralens åtgärder som utredande anstalt

Pensionsskyddscentralens UM-avdelning fyller i Finlands ansökningsblankett och bilaga U som den fått från arbetspensionsanstalten, samt på basis av registeruppgifterna ansökningsblanketten i E 200-serien i enlighet med ansökan samt blankett E 207 FIN om sökandens försäkringshistorik. UM-avdelningen skriver ut blankett E 205 FIN om arbetspensionsförsäkringen. Avdelningen ber om blankett E 205 FIN över bosättningsperioder från Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet, om den inte redan har skickat en sådan.

UM-avdelningen får maskinellt en del av Folkpensionsanstaltens beslutsuppgifter, som behövs för att fylla i ansökan om invalidpension. Om UM-avdelningen behöver mera uppgifter kontaktar den sökanden.

I blanketterna E 202, 203 och 204 finns en punkt "datum för ansökan” där Pensionsskyddscentralens UM-avdelning antecknar den dag då ansökan har lämnats till ovan nämnda ställe i Finland, då ansökan blir anhängig också i övriga EU-länder. (Se närmare föregående punkt om när ansökan blir anhängig).

UM-avdelningen sänder blanketterna E 202, E 203 eller E 204, E 205 FIN (anställnings- och bosättningsperioder) och E 207 samt eventuella läkarutlåtanden (inte A-läkarintyg) till förbindelseorganet i det andra EU-landet. UM-avdelningen sänder i allmänhet ett komplett ”EU-pensionsansökningspaket” till utlandet, där alla handlingar finns med.

När institutionen i det andra EU-landet har tagit emot EU-pensionsansökan med bilagor från Finland, verifierar den sitt eget lands försäkringsperioder och sänder uppgifter om dem på blankett E 205 till UM-avdelningen.

UM-avdelningen förmedlar uppgifterna om försäkringsperioderna i det andra EU-landet till den teoretiska pensionsanstalten och till Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet, för att de skall kunna räkna ut pensionen. Uppgifterna vidarebefordras allteftersom de kommer in.

I sin egenskap av utredande anstalt sänder Pensionsskyddscentralens UM-avdelning uppgifter om försäkringsperioder som uppfyllts i de EU-länder som är med i ansökningsproceduren till alla de länder där sökanden har varit försäkrad (t.ex. Sveriges uppgifter till Portugal och vice versa), för att institutionerna i dessa länder skall kunna räkna ut pensionens belopp.

Pensionsanstalterna kan skicka tilläggsförfrågningar till den utländska institutionen via UM-avdelningen. Pensionsanstalten kan göra tilläggsförfrågan antingen genom en skyddad e-postförbindelse eller genom att fylla i blankett E 001 och/eller blanketten för tilläggsförfrågan (ETK 2210, ETK 2211, ETK 2219). UM-avdelningen har skyddad e-postförbindelse till Sveriges Försäkringskassa i Visby. Snart finns det också en skyddad förbindelse till Estlands försäkringsinstitution.

UM-avdelningen får också tilläggsförfrågningar från förbindelseorganet utomlands. Om UM-avdelningen inte själv kan besvara alla tilläggsförfrågningar, förmedlar den förfrågan vidare till sökanden som får besvara dem.

Till den teoretiska anstaltens uppgifter hör att kontakta sökanden, om det blir nödvändigt att reda ut om det är fråga om en EU-ansökan. Om den teoretiska anstalten emellertid inte har kontaktat sökanden, kan UM-avdelningen göra det och ta reda på om det är fråga om en EU-ansökan och om ansökan skall distribueras till ett annat land, bl.a. i följande fall:

 • Personen ansöker om ålderspension från Finland och anger i sin ansökan att han eller hon ansöker om pension från utlandet så, att den exempelvis börjar först om två år. I sådana fall har sökanden i sin ansökan om ålderspension antecknat den tidpunkt då han eller hon vill ha ålderspension från det andra landet.
 • Personen ansöker om ålderspension i ett för tidigt skede från Norge, där man kan få ålderspension först vid 67 års ålder.
 • Av uppgifterna i bilaga U kan man sluta sig till att sökanden inte har varit försäkrad i det land där han eller hon enligt anmälan har vistats (landet saknar t.ex. ett bosättningsbaserat system).
 • Av uppgifterna i bilaga U eller av registeruppgifterna kan man sluta sig till att sökanden har varit utsänd från Finland för att arbeta i ett annat land och att sökanden under hela utsändningstiden har varit arbetspensionsförsäkrad i Finland.
 • Sökanden har aldrig ansökt om invalidpension från ett annat EU-land och sökanden ansöker om fortsatt rehabiliteringsstöd från Finland (t.ex. från Estland med stöd av en överenskommelse om social trygghet). (Se närmare anvisningspunkten om fortsatt rehabiliteringsstöd).

UM-avdelningen skickar en skriftlig förfrågan till sökanden för att utreda dessa omständigheter.

Om sökanden godkänner att ansökan inte distribueras till ett annat EU-land, avbryts handläggningsproceduren. I sådana fall avslutar UM-avdelningen behandlingen av ansökan och sänder tillbaka ansökningspaketet till den teoretiska anstalten. UM-avdelningen underrättar också Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet och eventuellt den följande anstalten om att EU-handläggningen har avbrutits.

Det kan emellertid hända att Folkpensionsanstalten eller den teoretiska anstalten behöver intyget över försäkringshistorik för att kunna räkna ut pensionen.

Om sökanden vill att ansökan sänds vidare till ett annat EU-land, sänder UM-avdelningen ansökningspaketet till det andra EU-landet.

När sökanden bor i Finland och Pensionsskyddscentralen är utredande anstalt, handläggs pensionsansökan av Sveriges Försäkringskassa i Visby:

Försäkringskassan i Gotland
Utlandsärenden
BOX 1164
SE-621 22 Visby, Sverige

E-post international.division@forsakringskasssan.se (oskyddad e-postförbindelse mellan pensionsanstalterna och Försäkringskassan)
Telefon +46 498 200 700
Fax +46 498 200 710

Medicinska tilläggsundersökningar

Det utländska förbindelseorganet kan be om en medicinsk tilläggsundersökning av den som ansökt om pension och är bosatt i Finland. Pensionsskyddscentralens UM-avdelning förmedlar begäran till den teoretiska anstalten, som står i kontakt med sökanden. Begäran förmedlas till den teoretiska anstalten, även om ansökan om invalidpension har avslagits i Finland.

Om en pensionssökande som aldrig har varit arbetspensionsförsäkrad i Finland får en begäran om tilläggsundersökningar, vidarebefordrar UM-avdelningen begäran till Folkpensionsanstalten.

När den utländska institutionen ber om en tilläggsundersökning av en person som är bosatt i Finland, sänds utredningen i enlighet med EU-bestämmelserna på det sätt som bestäms i den finländska lagstiftningen.

Den teoretiska anstalten betalar kostnaderna för undersökningen och debiterar i sin tur den utländska institutionen för kostnaderna via UM-avdelningen, om länderna inte sinsemellan har avtalat om att avstå från kostnadsersättning. De nordiska länderna har tillsammans med England, Luxemburg och Österrike kommit överens om att avstå från kostnadsersättning. I sådana fall är det således den teoretiska anstalten som står för kostnaderna.

Om den utländska institutionen ber Finland fylla i blankett E 213 , sänder UM-avdelningen begäran tillsammans med blankett E 213 till den teoretiska anstalten.

Om det andra EU-landet enbart ber om ett läkarutlåtande med blankett E 213 och alltså inte om egentliga tilläggsundersökningar, kan pensionsanstaltens sakkunnigläkare fylla i blankett E 213 utgående från de läkarutlåtanden som ingår i handlingarna, förutsatt att handlingarna innehåller tillräckligt med uppgifter för att fylla i blanketten.

Om pensionsanstaltens sakkunnigläkare inte kan fylla i blankett E 213 utgående från de läkarutlåtanden som ingår i handlingarna, tillämpar man samma förfarande som i de fall där den utländska institutionen ber om en medicinsk tilläggsundersökning av en person som är bosatt i Finland.

Om sökanden har vistats en kort tid i ett annat EU-land, kontrollerar den teoretiska anstalten hos det andra EU-landet via Pensionsskyddscentralens UM-avdelning, innan den fyller i blankett E 213, om sökanden har juridisk rätt till pension från det andra landet.

Ansökningsförfarande, sökanden bor utomlands

Folkpensionsanstalten som förbindelseorgan

När den som har varit pensionsförsäkrad i Finland bor i ett annat EU-land, fungerar försäkringsanstalten i bosättningslandet som utredande institution vid ansökan om pension. Också i detta fall sköter Folkpensionsanstaltens utlandsenhet kontakten från Finland till den utredande institutionen utomlands på arbetspensionsanstalternas vägnar.

Folkpensionsanstalten
Utlandsenheten
PB 72, 00381 Helsingfors

När sökanden fyller i pensionsansökan för sitt bosättningsland ger han eller hon också uppgifter om eget eller förmånslåtarens förvärvsarbete eller egna eller förmånslåtarens bosättningsperioder i Finland.

Den utredande institutionen i bosättningslandet sänder till Folkpensionsanstaltens utlandsenhet blankett E 202, E 203 eller E 204 motsvarande ansökan, intyget över försäkringshistorik E 205 och blankett E 207 om sökandens eller förmånslåtarens försäkringshistorik utomlands samt eventuella läkarutlåtanden och andra handlingar.

När en EU-pensionsansökan anländer från utlandet, granskar Folkpensionsanstaltens utlandsenhet ansökan och vidtar följande åtgärder:

 • Ber vid behov om den finländska personbeteckningen från befolkningsregistret.
 • Anhängiggör ansökan från utlandet i sitt eget register som en EU-pensionsansökan.
 • Tar genom en datorförfrågan reda på den teoretiska arbetspensionsanstalten och sänder kopior av ansökningshandlingarna dit. Om den maskinella slutledningen inte lyckas, skickar Folkpensionsanstalten den nationella ansökan med bilagor till Pensionsskyddscentralen.
 • Antecknar EES-/EU-koden längst ner till höger på ansökningspaketet, sökandens namn och personbeteckning samt ankomstdagen för ansökan.
 • Sänder Finlands intyg över försäkringsperioder till den utredande anstalten utomlands (intyg över anställnings- och bosättningsperioder).
 • Räknar ut och ger beslut om folkpension för utomlands bosatta personer (ålderspension och familjepension; invalidpensioner behandlas av Folkpensionsanstaltens avdelning för pensioner och utkomstskydd).
 • Distribuerar senare anlända utländska intyg över försäkringsperioder till den teoretiska anstalten.
 • Sänder Finlands pensionsbeslut, också beslut om arbetspension, till den utredande institutionen utomlands (i princip alla beslut samtidigt).

Om ansökan är bristfällig, vidtar utlandsenheten följande åtgärder:

 • Gör en tilläggsförfrågan med en blankett för ändamålet, genom en skyddad e-postförbindelse eller med fax.
 • Fogar en kopia av tilläggsförfrågan till de handlingar som också skall skickas till den teoretiska anstalten, för att den skall veta vilka tilläggsuppgifter Folkpensionsanstalten har begärt från utlandet.
 • Förmedlar till utlandet också de tilläggsförfrågningar som görs i samband med handläggningen av ansökan på arbetspensionsanstalternas vägnar.

På förfrågningsblanketten ber Folkpensionsanstalten den utländska utredande institutionen sända tillbaka blanketten ifylld (Pensionsskyddscentralens returadress överstreckas i så fall). Folkpensionsanstaltens utlandsenhet sänder den returnerade blanketten från utlandet eller en kopia av den omedelbart till den teoretiska anstalten.

Den teoretiska anstaltens åtgärder

När en i Finland bosatt person bor i ett annat EU-land, får den teoretiska anstalten pensionsansökningsblanketten via Folkpensionsanstaltens utlandsenhet. Den teoretiska anstalten vidtar följande åtgärder:

 • Anhängiggör ansökan som ett EU-ärende i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister.
 • Beställer från Pensionsskyddscentralen ett intyg över förvärvsbaserade försäkringsperioder.
 • Distribuerar vid behov E-ansökan med bilagor som kommit från Folkpensionsanstaltens utlandsenhet vidare till den följande anstalten.
 • Räknar ut och ger ett beslut om arbetspensionen.
 • Skickar beslutet i två exemplar till Folkpensionsanstaltens utlandsenhet.

Om den teoretiska anstalten vid behandlingen av pensionsärendet behöver de tilläggsuppgifter som Folkpensionsanstalten har bett om, väntar den tills uppgifterna har anlänt.

Om den teoretiska anstalten behöver ytterligare uppgifter utöver dem som Folkpensionsanstalten redan har begärt i sin tilläggsförfrågan, fyller den teoretiska anstalten i blankett E 001 och/eller förfrågningsblanketten, på vilken den teoretiska anstalten kryssar för de tilläggsuppgifter som behövs. Den teoretiska anstalten skickar blanketterna till Folkpensionsanstaltens utlandsenhet, som i sin tur sänder dem utomlands.

De följande anstalterna sänder sina beslut med besvärsanvisningar och blankett E 210 till den teoretiska anstalten, som i sin tur sänder dem tillsammans med sitt eget beslut och blankett E 210 till Folkpensionsanstaltens utlandsenhet för att vidarebefordras till det andra EU-landet. Utlandsenheten känner inte till vilka arbetspensionsanstalter som ger pensionsbeslut förutom den teoretiska anstalten.

Om pensionsansökan tidigare har avslagits i Finland på grund av att sökanden inte har haft pensionsgrundande anställningar i Finland och personen efter det lämnar in en ny pensionsansökan (t.ex. ansökan om ålderspension, ansökan om familjepension eller ansökan om fortsatt invalidpension/läkarutlåtande), ges det inte något nytt beslut. Ett nytt beslut ges om den försäkrade har ett nytt pensionsgrundande arbete.

Med blankett E 001 underrättas det andra EU-landet om att personen inte har rätt till pension och att det inte ges något nytt beslut om pension. För tydlighetens skull kan det tidigare pensionsbeslutet fogas som bilaga till blankett E 001.

När ansökan blir anhängig

Tidpunkten då ansökan har blivit anhängig utreds utgående från uppgifterna i E-blanketten. I blanketterna E 202, 203 och 204 finns en punkt "datum för ansökan", på basis av vilket den dag ansökan har blivit anhängig i allmänhet utreds.

En ansökan från utlandet anses dock till den del den gäller arbetspension från Finland ha blivit anhängig först vid den tidpunkt då sökanden har meddelat att han eller hon också söker finländsk pension eller har arbetat i Finland.

När en pensionsansökan anländer till Finland från ett annat EU-land, antecknar Folkpensionsanstaltens utlandsenhet längst ner till höger på följebrevet till ansökningspaketet ankomstdagen för ansökan. I första hand antecknas det ansökningsdatum som det andra landet har anmält. Om detta datum saknas, antecknas den dag E-blanketten har undertecknats. Om detta datum inte heller anges i den E-blankett som anlänt från det andra landet, antecknas i följebrevet den dag ansökan har anlänt till Folkpensionsanstalten.

Arbetspensionsanstalten kan använda den tidpunkt som Folkpensionsanstalten har meddelat som datum för ansökan, om det inte strider mot de anvisningar som ges här.

Eftersom ansökan kan lämnas till socialförsäkringsinstitutionen i vilket EU-land som helst, kan till exempel den som bor i Sverige lämna en ansökan om pension till Finland. Ansökan anses ha blivit anhängig den dag då den har lämnats till Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalten, dess serviceställe eller till Folkpensionsanstaltens byrå.

Den teoretiska anstalten ber då om E-blanketter från Sverige via Folkpensionsanstaltens utlandsenhet.

Blanketter skall begäras om man av uppgifterna i bilaga U kan sluta sig till att sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad också i Sverige. Sverige skall samtidigt underrättas om den dag ansökan har blivit anhängig. På det sättet försäkrar man sig om att den finländska pensionsansökan får rätt datum för anhängiggörandet.

Det kan hända att sökanden har lämnat en ansökan om pension också till Sverige. Då bestäms den dag då ansökan blev anhängig enligt den tidpunkt då den första ansökan om pension lämnades in.

Ansökan om invalid- och familjepension gäller automatiskt alla de länder där sökanden eller förmånslåtaren har varit försäkrad på grundval av bosättning eller arbete. Det ansökningsdatum som ett annat EU-land har angett betraktas således också i Finland som den dag ansökan blev anhängig.

Det kan mycket väl hända att det ansökningsdatum som angetts i pensionsansökningar från ett annat EU-land är ett gammalt datum.

Om uppgifterna i blankett E 204 inte räcker till för att klarlägga det datum då ansökan har blivit anhängig, tar den teoretiska anstalten via Folkpensionsanstaltens utlandsenhet reda på datumet från den utredande institutionen i det andra landet. I sådana fall tar man reda på när sökanden har meddelat att han eller hon ansöker om invalidpension från Finland (uppgett förvärvsarbete i Finland).

Om handläggningen av ansökan fördröjs på grund av att sökanden inte har angett att han eller hon har förvärvsarbetat i Finland, blir ansökan anhängig först vid den tidpunkt då sökanden har meddelat om förvärvsarbete i Finland och har ansökt om pension från Finland. Om dröjsmålet beror på att handläggningen har fördröjts i det andra EU-landet, skall ansökan anses ha blivit anhängig vid samma tidpunkt som ansökan i det andra landet.

De nordiska länderna har kommit överens om att orsaken till att ansökan är fördröjd alltid skall anges i blanketterna i E 200-serien.

När det är fråga om en person som får sjukdagpenning och personen anses arbetsoförmögen på det sätt som förutsätts för att få rätt till invalidpension, kan Försäkringskassan i Sverige på tjänstens vägnar (ex officio) inleda handläggningen av invalidpensionsansökan (sjukersättning).

Försäkringskassan i Sverige antecknar i blankett E 204 som ”datum för ansökan” den dag då försäkringskassans handläggare konstaterar att kassan har de uppgifter som behövs för att bevilja svensk invalidpension (sjukersättning). Detta datum används i Finland som den dag ansökan har blivit anhängig.

Om det inte går att få tillräckliga uppgifter om den dag ansökan blev anhängig från det andra landet, betraktas underskriftsdatumet i blankett E 204 eller det datum det andra EU-landets försäkringskassa har stämplat i blankett E 207 som den dag ansökan blev anhängig, beroende på vilketdera datumet som är tidigast.

Ålderspension behöver inte sökas samtidigt från alla EU-länder, eftersom pensionsåldern varierar i de olika EU-länderna.

Om en person har sökt ålderspension från ett annat EU-land och från Finland, blir ansökan anhängig också i Finland på den ansökningsdag som antecknats i blankett E 202.

Det kan mycket väl hända att det ansökningsdatum som angetts i en pensionsansökan som anländer från ett annat EU-land är ett gammalt datum. Det ansökningsdatum som angetts i ansökningar om ålderspension kan vara den dag då ålderspension har sökts första gången i det EU-land det är fråga om och då ålderspension ännu inte har sökts från Finland.

Om man av ansökningsdatumet kan dra slutsatsen att ålderspension ännu inte har sökts från Finland, inbegär den teoretiska anstalten vid behov via Folkpensionsanstaltens utlandsenhet uppgifter från det andra EU-landet om när ansökan om finländsk ålderspension har lämnats in.

Om handläggningen av ansökan fördröjs på grund av att sökanden inte har angett att han eller hon har förvärvsarbetat i Finland, blir ansökan anhängig först vid den tidpunkt då sökanden har meddelat om förvärvsarbete i Finland och ansökt om pension från Finland. Om dröjsmålet beror på att handläggningen har fördröjts i det andra EU-landet, skall ansökan anses ha blivit anhängig vid samma tidpunkt som ansökan i det andra landet.

De nordiska länderna har kommit överens om att orsaken till att ansökan är fördröjd alltid skall anges i blanketterna i E 200-serien.

Om det inte går att få de uppgifter som behövs från det andra EU-landet, används underskriftsdatumet i blankett E 202 eller det datum som det andra EU-landets försäkringskassa har stämplat i blankett E 207 som den dag ansökan blev anhängig, beroende på vilketdera datumet som är tidigast.

När en ansökan anländer från ett nytt EU-medlemsland , som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med, är den tidigast möjliga dagen för anhängiggörandet 1.5.2004. När det är fråga om Estland, Lettland eller Litauen, vilka Finland hade en överenskommelse om social trygghet med före EU-utvidgningen, kan datumet för anhängiggörandet infalla före 1.5.2004. Eftersom det redan gått så lång tid sedan EU-utvidgningen, utreder den teoretiska anstalten också i dessa fall via Folkpensionsanstaltens utlandsenhet när personen i fråga har ansökt om pension från Finland.

Avtalet mellan Schweiz och EU har tillämpats sedan 1.6.2002. Före det tillämpades överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Schweiz. En ansökan som anlänt från Schweiz kan således i princip också ha blivit anhängig före ovan nämnda tidpunkt. Vid behov begär den teoretiska anstalten också från Schweiz uppgift om när pension har sökts från Finland.

Det kan också fortfarande komma ansökningar som blivit anhängiga före 1.1.1994 . Beroende på vad som föreskrevs i en överenskommelse om social trygghet kunde man enligt de gamla anvisningarna i vissa fall betrakta 1.1.1994 eller en tidigare tidpunkt som datum för anhängiggörandet. De gamla anvisningarna gällde dock klart en övergångsperiod och de kan inte längre tillämpas. Om en sådan gammal ansökan anländer till pensionsanstalten, skall institutionen i det andra EU-landet ta reda på när personen har meddelat att han eller hon ansöker om pension från Finland.

Ny läkarundersökning

När sökanden bor utomlands, kan pensionsanstalten via Folkpensionsanstaltens utlandsenhet också be pensionsanstalten på sökandens vistelse- eller bosättningsort ordna ny läkarundersökning. Det andra landets institution sänder undersökningen på det sätt som bestäms i den lagstiftning som institutionen tillämpar. Den anstalt som begär nya undersökningar svarar för undersökningskostnaderna.

Den teoretiska anstalten sänder blankett E 001 och/eller tilläggsförfrågningsblanketten via Folkpensionsanstaltens utlandsenhet till den utredande institutionen utomlands och meddelar vad för slags undersökning den ber om. Utlandsenheten förmedlar undersökningsbegäran till den utredande institutionen, som står i kontakt med sökanden.

Om en pensionsanstalt ber t.ex. en lokal försäkringskassa i Sverige skaffa nytt läkarutlåtande om den sökande, skaffar den lokala försäkringskassan det begärda läkarutlåtandet.

Begäran skall alltid sändas till den utredande institutionen i det andra EU-landet och alltså inte direkt till sökanden.

De nordiska länderna har tillsammans med England, Luxemburg och Österrike avstått från ersättning av de kostnader som nämns i EU-bestämmelserna. Däremot kan t.ex. Tyskland på normalt sätt debitera för kostnaderna för nya läkarundersökningar som arbetspensionsanstalten i Finland har begärt från Tyskland.

Beslut som getts av Pensionsskyddscentralens rådgivningsavdelning

Om sökanden inte har anställningar i Pensionsskyddscentralens förvärvsarbetsregister eller om sökandens förvärvsarbete upphörde innan arbetspensionslagarna trädde i kraft, ger Pensionsskyddscentralens rådgivningsavdelning ett beslut om avslag på ansökan. Detta förfarande gäller anställningar både inom den offentliga och den privata sektorn.

Ytterligare information:

Distribution och överföring av EU-pensionsansökan – LA 12/95 (PSC/juridiska avdelningens meddelande på finska)

Med undantag av anvisningarna i meddelandet ger Pensionsskyddscentralens rådgivningsavdelning ett avslagsbeslut också i de fall där sökanden har uppgett LFöPL-verksamhet, som upphörde före 1.1.1970, som sitt enda förvärvsarbete.

Om sökanden anger endast sådan tjänstgöring som inte hör till den privata sektorn, distribueras pensionsansökan till den offentliga sektorns anstalt, även om tjänstgöringen upphörde före 8.7.1961. Om sökanden i sådana fall anger att han eller hon varit anställd både inom staten och kommunen, distribueras ansökan till den sista pensionsanstalten inom den offentliga sektorn, dvs. till endast en anstalt.

Om sökanden i sin ansökan anger att han eller hon varit anställd både inom offentliga och privata sektorn och att anställningarna upphörde före 8.7.1961, distribueras ansökan inte till den offentliga sektorn.

Beslutet med anvisningar för sökande av ändring, blankett E 210 samt intyg E 205 över försäkringshistorik sänds till Folkpensionsanstaltens utlandsenhet, för att vidarebefordras till den utredande institutionen utomlands. Pensionsskyddscentralens rådgivningsavdelning ger att avslagsbeslut också för den offentliga sektorns del.

Särskilda anvisningar som gäller ansökan om olika slags pensionsförmåner

Fortsättning på rehabiliteringsstöd

I Finland räcker det i allmänhet med enbart ett läkarintyg som ansökan om fortsatt invalidpension. Pensionsanstalten kan vid behov be om tilläggsinformation av sökanden med blankett "Utredning av arbetsförmåga för rehabiliteringsstöd" (blankett KJ). Också när ansökan om fortsatt utbetalning av pension lämnas in senare, dock inom ett år efter det att pensionen upphörde, kan pensionsanstalten efter prövning godta enbart ett läkarutlåtande som ansökan.

I princip skall ett läkarutlåtande (bilaga till följebrev 4001) som sänts som fortsättningsansökan alltid sändas till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning, som i sin tur sänder läkarutlåtandet (som bilaga till blankett E 001) utomlands, om beslutet på den ursprungliga ansökan ännu inte har anlänt från utlandet. Samtidigt sänds Finlands fortsättningsbeslut utomlands, om beslutet finns på UM-avdelningen. Om det ännu inte finns något beslut, sänds ett beslut senare till det andra landet. (Se även anvisningspunkt När det inte görs något EU-ansökningspaket)

Det andra EU-landet kan vid behov be att blankett E 204 fylls i.

Om UM-avdelningen redan har fått det andra landets beslut på basis av den föregående ansökan, fyller den i blankett E 204. I sådana fall sänder UM-avdelningen inga andra dokument till det andra EU-landet än ansökningsblankett E 204 och de nya läkarutlåtandena.

I princip sänds alla handlingar i samband med fortsättningsansökan (i allmänhet läkarutlåtande och/eller fortsättningsbeslut) via Pensionsskyddscentralens UM-avdelning till det andra EU-landet. Detta förfarande tillämpas när Finland har beviljat rehabiliteringsstöd och det andra EU-landet har

 • beviljat tidsbegränsad invalidpension
 • beviljat tidsbegränsad invalidpension för en längre tid än Finland
 • beviljat invalidpension tills vidare eller
 • avslagit en tidigare ansökan om invalidpension (på andra grunder än juridiska).

I vissa fall måste den teoretiska anstalten fråga sökanden om han eller hon vill att handlingarna skall sändas till det andra EU-landet. Pensionsskyddscentralens UM-avdelning kan också vid behov vara i kontakt med sökanden. Sökanden kontaktas bl.a. i följande situationer:

 • Sökanden har aldrig ansökt om pension från det andra EU-landet under den tid Finland hade en överenskommelse om social trygghet med det andra landet eller innan det andra landet anslöt sig till EU.

Om en person till exempel har sökt invalidpension från Finland, men inte ansökt om estnisk pension innan Estland anslöt sig till EU 1.5.2004, och personen senare lämnar in en ansökan om fortsatt invalidpension, skall sökanden i samband med handläggningen av fortsättningsansökan kontaktas för att ta reda på om han eller hon vill ansöka om invalidpension från Estland. Om sökanden har fyllt i bilaga U redan i samband med den första ansökan och har angett i bilagan att han eller hon har arbetat i Estland, räcker detta inte som ansökan, utan sökanden anvisas att fylla i ansökan om invalidpension.

 • Ansökan om invalidpension från Finland har avslagits och ett annat EU-land har beviljat tidsbegränsad invalidpension eller avslagit den och sökanden lämnar in ett nytt läkarutlåtande för att anföra besvär. Sökanden skall för säkerhets skull kontaktas för att kontrollera om det nya läkarutlåtandet enbart är avsett som tilläggsutredning för besvär i Finland eller om sökanden vill att utlåtandet också skall sändas till det andra EU-landet.

Personen kan avstå från att söka fortsättning på tidsbegränsad pension i följande fall:

 • Finland har beviljat invalidpension tills vidare och det andra EU-landets invalidpension är tidsbegränsad.
 • Det andra EU-landet har beviljat invalidpension tills vidare och Finland har beviljat rehabiliteringsstöd.

Delinvalidpension (förhandsbeslut)

Rätt till delinvalidpension kan först sökas genom ett förhandsbeslut, och först efter det att sökanden har meddelat att han eller hon tar emot delinvalidpensionen, kan pensionsanstalten ge det slutliga pensionsbeslutet.

Pensionsansökan anhängiggörs genast som en EU-ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, men ansökan sänds inte till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning så länge som ansökan är under behandling för förhandsbeslutet. Först i det skede när sökanden meddelar att han eller hon går i delinvalidpension, sänds handlingarna för EU-ansökan till UM-avdelningen.

Om förhandsbeslutet däremot avslås eller sökanden inte tar emot delinvalidpensionen, sänds ansökan inte till UM-avdelningen för att vidarebefordras utomlands. Sökanden skall i samband med beslutet underrättas om att ansökan om invalidpension inte sänds till det andra EU-landet. Ansökan sänds till det andra EU-landet om sökanden uttryckligen vill det.

Om ansökan i sådana fall inte distribueras till det andra landet och ansökan har anhängiggjorts som en EU-ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, meddelar den teoretiska anstalten Pensionsskyddscentralens UM-avdelning att det inte är fråga om en EU-ansökan. UM-avdelningen raderar fallet från arbetskön. Vid behov meddelar den teoretiska anstalten också den följande anstalten om saken.

Om personen från första början har ansökt om full invalidpension, men ansökan har avslagits och personen har fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension, inleds ansökningsproceduren på normalt sätt. EU-ansökningspaketet sänds till UM-avdelningen efter det att rätten till invalidpension har avgjorts första gången.

Individuell förtidspension

När det är fråga om individuell förtidspension tillämpas samma förfarande som i fråga om delinvalidpension.

Arbetslöshetspension

Arbetslöshetspension är ålderspension i EU-bestämmelsernas bemärkelse, och behöver således inte sökas samtidigt från andra EU-länder.

Sökanden skall fylla i bilaga U om han eller hon har varit försäkrad i ett annat EU-land. Även om personen inte ansöker om pension från ett annat EU-land samtidigt som han eller hon ansöker om arbetslöshetspension från Finland, anvisas sökanden i ansökningsblanketten för arbetslöshetspension (TT) att fylla i bilaga U, om sökanden anger att han eller hon har bott och/eller förvärvsarbetat utomlands. Om bilaga U inte har fogats till ansökan, måste den anstalt som tagit emot ansökan (teoretiska anstalten/Folkpensionsanstalten) vid behov be sökanden fylla i bilagan, om sökanden i sin ansökan har uppgett att han eller hon har arbetat eller bott utomlands.

Även om personen ännu inte ansöker om ålderspension från ett annat EU-land, ber den teoretiska anstalten sökanden fylla i bilaga U, om anstalten behöver uppgifter om utlandsperioder för att räkna ut sin egen pension eller om personen samtidigt ansöker om folkpension från Finland.

Även om personen ännu inte ansöker om ålderspension från ett annat EU-land, begär den teoretiska anstalten vid behov via Pensionsskyddscentralens UM-avdelning uppgifter om försäkringsperioder (blankett E 205) från alla de EU-länder där sökanden enligt uppgift har arbetat. Om den teoretiska anstalten behöver uppgifterna för sin egen uträkning (högre intjäningsprocent), begär den uppgifter om fullgjorda försäkringsperioder. I sådana fall räcker det med enbart uppgifter om förvärvsperioder (från Sverige).

Om pensionsanstalten har anhängiggjort ansökan som en EU-ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, för att den skall kunna räkna ut sin egen pension enligt EU-bestämmelserna, skall den meddela Pensionsskyddscentralens UM-avdelning att det inte är fråga om en EU-ansökan. UM-avdelningen raderar fallet från arbetskön. Den teoretiska anstalten meddelar också Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet om att det trots allt inte är fråga om en EU-ansökan. Vid behov skall också den följande anstalten underrättas om saken.

Det finns ingen motsvarighet till den finländska arbetslöshetspensionen i de andra EU-länderna. Från exempelvis Sverige kan man emellertid få ålderspension i förtid från 61 års ålder.

Därför borde ansökan om ålderspension från ett annat EU-land göras först i det skede när sökanden har fått arbetslöshetskassans intyg för ansökan om arbetslöshetspension. Sökanden borde anvisas att söka ålderspension från ett annat land först från den tidpunkt då utbetalningen av dagpenning i Finland upphör. Det här förfarandet tillämpas med tanke på att utländsk ålderspension eller förtida ålderspension också är ett hinder för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning i Finland. Finländsk arbetslöshetspension kan utbetalas samtidigt med utländsk ålderspension eller förtida ålderspension.

Däremot är invalidpension från ett annat EU-land inget hinder för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning i Finland, men då beaktas invalidpensionens belopp som en minskande faktor på arbetslöshetsdagpenningen.

Om den som får arbetslöshetspension ansöker om invalidpension, skall invalidpensionsansökan också distribueras till de EU-länder där sökanden har varit försäkrad.

Deltidspension

I ansökan om deltidspension frågas det efter om sökanden har förvärvsarbetat utomlands och i vilket land arbetet har utförts. I ansökan anvisas sökanden inte att fylla i bilaga U. Pensionsanstalten kan vid behov be sökanden fylla i bilaga U.

Om man av uppgifterna i ansökan kan sluta sig till att sökanden har arbetat i ett annat EU-land, begär pensionsanstalten vid behov för beräkningen av sin egen pension, via Pensionsskyddscentralens UM-avdelning uppgifter om försäkringsperioder (E 205) i det andra landet.

Om personen får pension från det andra landet på basis av sitt arbete där, är det ett hinder för att bevilja deltidspension i Finland. Om personen får/eller ansöker om deltidspension från Finland och ansöker om ålderspension från ett annat EU-land, sänds ansökan inte utomlands, om sökanden inte uttryckligen kräver det.

Om en sådan ansökan anländer till pensionsanstalten, kontaktar den sökanden för att försäkra sig om att sökanden vill att ansökan sänds till det andra EU-landet och från vilken tidpunkt sökanden vill ha ålderspension från det andra EU-landet. Ålderspensionens begynnelsetidpunkt kan fastställas så, att ålderspensionen från det andra landet inte betalas för samma tid som deltidspensionen från Finland.

Om deltidspensionstagaren ansöker om invalidpension, skall han eller hon samtidigt också ansöka om invalidpension från det andra EU-landet. Om pensionsanstalten beviljar invalidpension, kontaktar den sökanden för att försäkra sig om när sökanden vill att den utländska invalidpensionen skall börja betalas ut. I vissa fall har det andra EU-landet godkänt dessa meddelanden och beviljat sin egen pension från den önskade tidpunkten.

Om den finländska ansökan om invalidpension avslås, men det andra EU-landet beviljar invalidpension, kan deltidspensionen dras in och eventuellt överbetalad deltidspension krävas tillbaka, om den utländska pensionen har beviljats för samma tid som den utbetalade deltidspensionen.

Om pensionsanstalten kommer att avslå ansökan om invalidpension, tar den kontakt med sökanden. I dessa fall har det godtagits att invalidpensionsansökan inte sänds till det andra EU-landet, förutsatt att sökanden samtycker till det. Något EU-ansökningspaket skickas inte heller till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning. Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet skall också underrättas om att EU-ansökningsproceduren har avbrutits.

Pensionsstöd

När en person som har fyllt 62 år beviljas ålderspension med stöd av lagen om pensionsstöd (nedan pensionsstödslagen), inverkar inte pension som beviljas från utlandet på personens rätt att få ålderspension från arbetspensions- eller folkpensionssystemet med stöd av pensionsstödslagen.

När en person som inte har fyllt 62 år beviljas pensionsstöd, är pension som har beviljats från utlandet en sådan förmån som utgör ett hinder för att få pensionsstöd. Om personen får pension från utlandet när han eller hon ansöker om pensionsstöd, avslås ansökan om pensionsstöd. Om ansökan om pension från utlandet (t.ex. ansökan om invalidpension) är anhängig när personen ansöker om pensionsstöd, ger Folkpensionsanstalten inte något beslut om pensionsstöd förrän det utländska pensionsärendet har avgjorts.

Om en person ansöker om pension från utlandet medan han eller hon får pensionsstöd, leder beviljande av pension till att pensionsstödet dras in och att pensionsstöd eventuellt krävs tillbaka, om pensionens begynnelsetidpunkt sammanfaller med den tid då pensionsstöd har betalats ut.

Därför borde personer som vid 62 års ålder ansöker om ålderspension efter pensionsstöd, ansöka om utländsk pension så, att den börjar först från början av den månad som närmast följer efter det att pensionsstödet har upphört. Detta antecknas i ansökan om pensionsstöd (ET/VE).

Ålderspension

Sökanden kan besluta om han eller hon vill ansöka om ålderspension också från andra EU-länder.

Den som bor i Finland skall i sin pensionsansökan ange om ansökan gäller ålderspension från ett annat EU-land. Om ansökan också gäller ålderspension från ett annat EU-land skall sökanden ange från vilken tidpunkt han eller hon vill att pensionen börjar. Pensionsskyddscentralens UM-avdelning överför det angivna datumet till punkt ”Ikraftträdandetidpunkt som valts av den sökande” i blankett E 202, som sänds till det andra EU-landet.

Om sökanden har varit försäkrad i ett annat EU-land skall han eller hon fylla i bilaga U. Även om personen inte ansöker om pension från ett annat EU-land då han eller hon söker ålderspension från Finland, anvisas sökanden i ansökningsblanketten för ålderspension (VE) att fylla i bilaga U, om sökanden anger att han eller hon har bott och/eller förvärvsarbetat utomlands. Om bilaga U inte har fogats till ansökan, måste den institution som tagit emot ansökan (teoretiska anstalten/Folkpensionsanstalten) be sökanden fylla i bilagan, om sökanden i sin ansökan har uppgett att han eller hon har arbetat eller bott utomlands.

Även om personen ännu inte ansöker om ålderspension från ett annat EU-land, ber den teoretiska anstalten sökanden fylla i bilaga U, om anstalten behöver uppgifter om utlandsperioder för att räkna ut sin egen pension eller om personen samtidigt ansöker om folkpension från Finland.

Även om personen ännu inte ansöker om ålderspension från ett annat EU-land, begär den teoretiska anstalten vid behov via Pensionsskyddscentralens UM-avdelning uppgifter om försäkringsperioder (blankett E 205) från alla de EU-länder där sökanden enligt uppgift har arbetat. Om den teoretiska anstalten behöver uppgifterna för sin egen uträkning (högre intjäningsprocent) begär den uppgifter om försäkringsperioder. I sådana fall räcker det med enbart uppgifter om förvärvsperioder (från Sverige).

Om pensionsanstalten har anhängiggjort ansökan som en EU-ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, för att den skall kunna räkna ut sin egen pension enligt EU-bestämmelserna, skall den meddela Pensionsskyddscentralens UM-avdelning att det inte är fråga om en EU-ansökan. UM-avdelningen raderar fallet från arbetskön. Den teoretiska anstalten meddelar också Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet om att det trots allt inte är fråga om en EU-ansökan. Vid behov skall också den följande anstalten underrättas om saken.

Om pensionssökanden har angett att han eller hon ansöker om ålderspension från ett annat EU-land, anhängiggör den teoretiska anstalten ansökan som en EU-ansökan.

Om sökanden vill skjuta upp ansökan om ålderspension från det andra EU-landet, skall sökanden i sin pensionsansökan ange att han eller hon inte ansöker om pension från det andra EU-landet. I allmänhet lönar det sig att ansöka om ålderspension från ett annat EU-land 6 månader eller högst ett år före den pensionsålder som gäller i respektive EU-land.

När personen senare ansöker om ålderspension från utlandet, sänder pensionsanstalten - om den tagit emot ansökan - EU-ansökningspaketet till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning för att vidarebefordras till det andra landet. Pensionsanstalten anhängiggör inte ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister, utan det är UM-avdelningen som sköter anhängiggörandet.

När en person ansöker om ålderspension endast från det finländska arbetspensionssystemet och personen bor i ett annat EU-land , anhängiggörs ansökan alltid som en EU-ansökan. På grund av 2005 års bestämmelser uträknas pensionen för personer som är bosatta i ett annat EU-land oftare än tidigare som pro rata-pension (högre intjäningsprocent om arbetet i det andra EU-landet har utförts efter 53 års ålder).

En blankett för ansökan om ålderspension sänds inte till sökande som bor i andra EU-länder för att fyllas i.

Om en ansökan om ålderspension anländer från ett annat EU-land till Finland, på basis av vilken ålderspension kan komma att beviljas som förtida ålderspension, tillfrågas sökanden om han eller hon vill ha pensionen från Finland som förtida ålderspension. Sökanden underrättas då om hur mycket pensionen minskar till följd av det förtida uttaget. Om sökanden meddelar att han eller hon inte vill ha förtida ålderspension, beviljas ålderspension när sökanden fyller 63 år.

Ansökan om ålderspension från ett annat EU-land kan anlända i ett så tidigt skede att pensionsanstalten ännu inte kan ta upp den för behandling. I sådana fall blir det antingen avslag på ansökan såsom för tidig och det ges ett nytt beslut i saken eller så meddelas sökanden per brev att ansökan inte kan tas upp till behandling. Blankett E 001 sänds till det andra EU-landet där det meddelas att pension ännu inte kan beviljas från Finland. Till blankett E 001 fogas blankett E 205 FIN samt en kopia av beslutet eller brevet.

Särskilt i fråga om ansökan om ålderspension från Sverige

I Sverige är den allmänna pensionsåldern 65 år.

Ålderspensionen, (tilläggspension, ATP, / inkomstpension, LIP), som baserar sig på förvärvsarbete samt den fonderade pensionen (premiepension) kan dock börja tidigast från början av ansökningsmånaden eller, om sökanden då ännu inte har fyllt 61 år, från början av den månad då sökanden fyller 61 år. Inkomstpensioner och premiepension behöver inte sökas på samma gång. Det finns ingen retroaktiv ansökningstid för detta.

Garantipensionen kan börja tidigast från början av den månad då sökanden fyller 65 år. Garantipension kan sökas på samma gång som inkomstpension, men om inkomstpensionen tas ut före 65 års ålder, måste garantipensionen sökas separat i ett senare skede. Det finns ingen retroaktiv ansökningstid för detta.

Den som ansöker om ålderspension från Sverige skall i punkten Ytterligare uppgifter i bilaga U ange, om han eller hon enbart ansöker om t.ex. inkomstpension och i detta skede ännu inte ansöker om premiepension. I annat fall antas det att sökanden vill ansöka om alla pensioner som han eller hon har rätt till vid ansökningstidpunkten.

Ålderspension som beviljas efter invalidpension

I Finland ändras invalidpension, utom i vissa undantagsfall, automatiskt till ålderspension utan särskilt beslut om ålderspension. I Sverige kan man få ålderspension (sjukersättning) efter invalidpension bara om man ansöker om det. Då kan ålderspension beviljas för tre månader retroaktivt.

När invalidpensionstagaren bor i Finland och ansöker om ålderspension från Sverige, skall han eller hon fylla i Finlands nationella VE-blankett för ålderspension. En ansökan om ålderspension som lämnats till Folkpensionsanstaltens byrå, arbetspensionsanstalten eller till arbetspensionssystemets serviceställe distribueras direkt till Pensionsskyddscentralens UM-avdelning.

UM-avdelningen fyller i blankett E 202 och sänder den till det andra EU-landet. Om försäkringsperioderna har förändrats, sänds även en ny E 205 FIN-blankett till det andra EU-landet. Om perioderna inte har förändrats, gör UM-avdelningen en anteckning om det i blankett E 202.

Från och med år 2005 tillväxer pensionen också för arbete som utförs vid sidan av invalidpension. Det är således möjligt att Finland ger ett nytt beslut om den nya pension som personen har tjänat in. I sådana fall sänds förutom blankett E 202 en ny blankett E 205 FIN till det andra landet.

Exempel: Invalidpensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder, då personen ansöker om den pension (fr.o.m. 1.1.2005) som han har tjänat in för arbete vid sidan av invalidpensionen. Personen ansöker också om ålderspension från Sverige vid 65 års ålder. Han lämnar in ansökan om pension från Sverige ett år före sin 65-årsdag. Folkpensionsanstaltens byrå distribuerar ansökan om svensk pension direkt till UM-avdelningen, som sänder en begäran om intyg över försäkringshistorik, som fullgjorts fram till det datum som anges i begäran.

När invalidpensionstagaren bor i Sverige och ansöker om svensk ålderspension, distribuerar Sverige blankett E 202 (blankett E 205) eller blankett E 001 till Folkpensionsanstaltens utlandsenhet. Finland har tillsammans med Sverige kommit överens om att Sverige i dessa fall endast behöver sända blankett E 001.

I regel vidarebefordrar utlandsenheten inte blankett E 001 till pensionsanstalten. Utlandsenheten meddelar Sverige per brev beloppen av de arbetspensioner som betalas ut och bifogar eventuellt beslut om omräkning av folkpensionen.

Men i det fall att finländsk invalidpension har beviljats som ett engångsbelopp, rätten till finländsk invalidpension ännu inte har prövats eller personen har nytt pensionsgrundande arbete i Finland, begär Folkpensionsanstaltens utlandsenhet blanketterna E 202, E 205 och E 207 från Sverige och sänder dem vidare till den teoretiska anstalten.

Om blankett E 202 anländer från Sverige, sänder utlandsenheten ansökan vidare till den teoretiska anstalten, som via utlandsenheten meddelar Sverige om beloppet av den finländska ålderspensionen (med blankett E 001) enligt den nivå som pensionen har då meddelandet skickas. Kopior av gamla beslut sänds inte till Sverige. I sådana fall makuleras den anhängiggjorda EU-ansökan i Pensionsskyddscentralens ansökningsregister.

Utlandsenheten sänder alltid Sveriges pensionsbeslut via Pensionsskyddscentralen till den teoretiska anstalten för kännedom. Pensionsskyddscentralen för in uppgifter om det utländska beslutet i sitt register.

Rehabilitering

I EU-fall betraktas inte rehabiliteringspenning som betalas som rehabiliteringsförmån som pension, eftersom den som ansöker om rehabiliteringspenning inte anses vara arbetsoförmögen. En ansökan om rehabilitering leder således inte till en EU-ansökningsprocedur.

Om pensionsanstalten börjar rehabilitera en person som får invalidpension eller rehabiliteringsstöd, uträknas rehabiliteringstillägget till den arbetspension som sökanden får från Finland. En EU-ansökningsprocedur inleds inte enbart på grund av ett rehabiliteringstillägg.

Om personen däremot beviljas rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd med rehabiliteringstillägg efter rehabiliteringsstöd som fastställts enligt EU-bestämmelserna, sänder pensionsanstalten beslutet om rehabiliteringspenning/rehabiliteringsstöd (med läkarutlåtande) till UM-avdelningen. UM-avdelningen sänder i sin tur beslutet (och läkarutlåtandet) till de EU-länder där personen har varit försäkrad.

EU-ansökningsproceduren har redan inletts i samband med den första ansökan om invalidpension, och ansökningarna om fortsatt invalidpension sänds i regel också till de andra EU-länderna.

EU-ansökningsproceduren inleds också i följande fall:

 • När det ser ut att bli avslag på sökandens ansökan om invalidpension i Finland, men sökanden i stället kan beviljas rehabilitering, om sökanden ansöker om det.
 • När en person som har arbetat i ett annat EU-land ansöker om invalidpension efter en period med rehabiliteringspenning.
 • När en person som har arbetat i ett annat EU-land ansöker om invalidpension så snabbt efter det att rehabiliteringspenningen har upphört att invalidpension från Finland kommer att beviljas på tidigare grunder.

Om ansökan återtas

Om pensionsansökan återtas innan pensionsbeslutet har vunnit laga kraft, innebär det att det inte alls uppstår någon rätt till pension. Arbetspensionslagarna i Finland innehåller inga bestämmelser som gäller återtagande av pensionsansökan. I tillämpningspraxis har det emellertid varit möjligt att återta ansökan innan det pensionsbeslut som getts på grundval av ansökan har vunnit laga kraft, dvs. tills besvärstiden har gått ut.

I Finland börjar tiden för sökande av ändring i fråga om invalidpension först efter det att sökanden har tagit emot sammanfattningen av beslut (E 211). Personen kan således ha fått finländsk invalidpension i åratal innan beslutet om hans eller hennes invalidpension vinner laga kraft.

Eftersom en ansökan om invalidpension (och ansökan om familjepension) alltid gäller samtliga EU-länder, är ett totalt återtagande i EU-fall det enda möjliga alternativet. Detta innebär att när en ansökan om invalidpension från ett EU-land återtas gäller det samtidigt alla de ansökningar om invalidpension som riktats till andra EU-länder.

Det är möjligt att återta ansökan om invalidpension omfattande alla de länder som ansökan riktats till, tills det beslut som getts av något av de EU-länder som är med i ansökningsproceduren har vunnit laga kraft.

Om sökanden således vill återta sin ansökan om pension från till exempel Sverige och det inte är fråga om ålderspension, gäller återtagandet samtidigt också Finland. Om någotdera landets pensionsbeslut redan har vunnit laga kraft, kan sökanden inte längre återta sin ansökan.

I en situation där personen får invalidpension från Finland och vill återta sin ansökan om invalidpension och EU-ansökningspaketet ännu inte har sänts till ett annat EU-land, kan ansökan återtas. I sådana fall avbryts utbetalningen av den finländska pensionen och eventuellt utbetald pension kan krävas tillbaka. Pensionstagaren skall informeras om följderna av ett återtagande.

Om EU-ansökningspaketet finns på Pensionsskyddscentralens UM-avdelning och sökanden kontaktar avdelningen, uppmanas sökanden att kontakta den teoretiska anstalten.

I en situation där en person får invalidpension från Finland och vill återta sin ansökan om invalidpension och EU-ansökningspaketet redan har sänts till ett annat EU-land, sänder den teoretiska anstalten via Pensionsskyddscentralens UM-avdelning en förfrågan till det andra EU-landet om huruvida ansökan om pension från det andra landet kan återtas. Om detta är möjligt avbryts utbetalningen av den finländska pensionen och eventuellt utbetald pension kan krävas tillbaka. Pensionstagaren skall informeras om följderna av ett återtagande.

I de flesta fall tar den som får invalidpension från Finland och som vill återta sin ansökan om invalidpension då EU-ansökningspaketet redan har sänts till Sverige kontakt med kassan i Visby (Försäkringskassan). Vanligtvis vill sökanden uttryckligen återta sin ansökan om pension från Sverige.

Om sökanden i sådana fall skriftligt meddelar att han eller hon vill återta sin ansökan om invalidpension, sänder kassan i Visby ett brev till sökanden med information om följderna av ett återtagande, bl.a. att ansökan i Finland också kan bli återkallad. Sökanden uppmanas att kontakta Pensionsskyddscentralens UM-avdelning i Finland, som för sin del skall anvisa sökanden att kontakta den teoretiska anstalten.

Den teoretiska anstalten skall informera sökanden om vad det innebär att återta ansökan i Finland. Utbetalningen av den finländska pensionen avbryts och eventuellt utbetald pension kan krävas tillbaka. Om kassan i Visby annullerar ansökan meddelar den UM-avdelningen om annulleringen, som i sin tur meddelar den teoretiska anstalten och Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet om att ansökan har annullerats.

Om den teoretiska anstalten godkänner annulleringen av invalidpensionsansökan, skall den meddela eventuell följande anstalt, Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet samt Pensionsskyddscentralens UM-avdelning om annulleringen. UM-avdelningen raderar fallet från arbetskön. Den teoretiska anstalten meddelar också Folkpensionsanstaltens EU-pensionsenhet om att det trots allt inte är fråga om en EU-ansökan.