Työeläkelakipalvelu
Julkinen Soveltamisohje
Tulostettu: 18.04.2014
Tarkoitettu työeläkejärjestelmälle

Elinaikakertoimen määräytyminen Julkaisuaika: 30.12.2011 Voimassaoloaika: 01.01.2012 - 30.11.2012

Lisää infoa Avaa ohje koko näytölle
Voimassaoloaika 01.01.2012 - 30.11.2012
Korvattu ohjeella Elinaikakertoimen määräytyminen
Korvannut ohjeen Elinaikakertoimen määräytyminen
Sisällysluettelo Avaa

Ohjeeseen on päivitetty

  • vuodelle 2012 vahvistettu elinaikakerroin
  • ennakkolaskennassa käytettävät arviot tulevaisuuden kertoimista ja niihin liittyvät laskelmat
  • teksti kohdassa elinaikakerroin ennakkolaskelmissa.

Työntekijän eläkelain 82 §:n mukaan eläketurva sopeutetaan vuodesta 2009 alkaen elinajanodotteen muutokseen erityisellä elinaikakertoimella. Sen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa elinaikakertoimen asetuksella vuosittain viimeistään kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, josta kerrointa sovelletaan. Elinaikakerrointa sovelletaan kaikkien työeläkelakien mukaisiin vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Elinaikakerrointa sovelletaan vanhuuseläkkeisiin niiden alkaessa. Elinaikakerrointa sovelletaan myös työkyvyttömyyseläkkeisiin niiden alkaessa silloin, kun työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2010 tai myöhemmin. Asiasta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Elinaikakertoimen soveltaminen työeläkkeessä.

Eliniän muutoksen mittaaminen

Tietyssä iässä olevan henkilön jäljellä olevassa eliniässä tapahtuva muutos havaitaan elinajanodotteen muutoksena. Elinajanodote on niiden vuosien määrä, jotka tietyn ikäisen henkilön oletetaan tarkasteluhetkellä vielä elävän kuolevuuden pysyessä tarkasteluhetken tasolla. Kuolevuuden mittarina käytetään ikäkohtaisia kuolemanvaaralukuja q x t . Kuolemanvaaraluku ilmaisee todennäköisyyden, jolla kalenterivuonna t iässä x oleva henkilö kuolee ennen iän x+1 täyttämistä. Kuolevuuden pienentyessä elinajanodote kasvaa eli odotettavissa oleva elinikä pitenee.

Tilastokeskuksen tilastojen perusteella tiedetään, että 63-vuotiaan jäljellä oleva elinajanodote oli noin 21 vuotta vuonna 2009. Se on kasvanut noin kahdella vuodella viimeisten 10 vuoden aikana eli kuolevuus on siis pienentynyt.

Elinaikakertoimen laskenta

Elinaikakerroin lasketaan Eläketurvakeskuksessa. Se määrätään siten, että sillä muunnetun eläkkeen pääoma-arvo on sama kuin muuntamattoman eläkkeen pääoma-arvo perusvuonna 2009. Pääoma-arvo (elinaikaluku) lasketaan käyttäen kahden prosentin korkokantaa sekä Tilastokeskuksen viiden viimeisen vuoden käytettävissä olevien kuolevuustilastojen kuolemanvaaralukuja. Perusvuoden 2009 elinaikaluvun laskennassa käytetään siis vuosien 2003–2007 kuolevuustilastojen kuolemanvaaralukuja.

Vuodesta 2009 eteenpäin elinaikaluku joko pienenee tai suurenee, riippuen kuolevuuden muutoksesta. Elinajan pidentyessä (lyhentyessä) elinaikaluku kasvaa (pienenee). Elinaikakerroin saadaan vertaamalla laskentavuoden elinaikalukua perusvuoden 2009 elinaikalukuun. Elinaikaluvun kasvaessa (pienentyessä) elinaikakerroin edelliseen vuoteen verrattuna pienenee (kasvaa) ja vastaavasti myös kuukausittaisen eläkkeen määrä pienenee (kasvaa).

Elinaikakertoimen määrääminen

Elinaikakerroin määrätään jokaiselle syntymävuosiluokalle erikseen sille vuodelle, jona kukin syntymävuosiluokka täyttää 62 vuotta. Ensimmäisen kerran asetus elinaikakertoimesta on annettu perusvuodelle 2009, jolloin elinaikakertoimen arvo on yksi (1,00000). Vuonna 1947 syntyneet ovat täyttäneet 62 vuotta vuonna 2009. Ensimmäisen kerran perusarvosta poikkeava elinaikakerroin on annettu vuonna 2009 vuodelle 2010. Tällöin ensimmäinen syntymävuosiluokka, jonka vanhuuseläkkeeseen elinaikakerroin käytännössä vaikuttaa, ovat vuonna 1948 syntyneet. Elinaikakerroin määrätään viiden desimaalin tarkkuudella ja se on sama miehille ja naisille.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa vuosittain marraskuun loppuun mennessä asetuksella seuraavana vuonna sovellettavan elinaikakertoimen (TyEL 83 §).

Elinaikakerroin ennakkolaskelmissa

Työeläkejärjestelmän suunnittelutarpeita ja vakuutettujen arviolaskelmia varten lasketaan Tilastokeskuksen väestöennusteiden perusteella ennusteet elinaikakertoimista (ks. alla). Näitä päivitetään vuosittain ETK:ssa. Alla olevassa taulukossa olevat elinaikakertoimet on laskettu vuoden 2009 väestöennusteen pohjalta, johon on ETK:ssa päivitetty väestöennusteen tekemisen jälkeiset, toteutuneiden tietojen aiheuttamat muutokset. Erotukseksi toteutuneista kertoimista arvioidut kertoimet on ilmoitettu kolmen desimaalin tarkkuudella.

Vuodesta 2012 alkaen työeläkeotteelle laskettuun eläkkeen määrään sovelletaan elinaikakerrointa. Sitä ennen työeläkeotteelle laskettuun eläkkeen määrään on sovellettu elinaikakerrointa ainoastaan silloin, kun vakuutetun eläkkeeseen on laskettu arvio-osa eläkeikään asti.

ELINAIKAKERTOIMEN (EAK) MUUTOS VUOSINA 2009–2056
EAK määräytymisvuosi
(62-v.)
63 vuoden iän täyttämisvuosi Syntymä-vuosi Elinaikakerroin Elinajan-odote
63-v.

2009

2010

1947

1

21,0

2010

2011

1948

0,9917

21,2

2011

2012

1949

0,98689

21,4

2012

2013

1950

0,98351

21,6

2013

2014

1951

0,980

21,7

2014

2015

1952

0,975

21,9

2015

2016

1953

0,970

22,1

2016

2017

1954

0,964

22,3

2017

2018

1955

0,957

22,5

2018

2019

1956

0,951

22,6

2019

2020

1957

0,944

22,8

2020

2021

1958

0,938

23,0

2021

2022

1959

0,932

23,2

2022

2023

1960

0,926

23,3

2023

2024

1961

0,920

23,5

2024

2025

1962

0,914

23,7

2025

2026

1963

0,909

23,8

2026

2027

1964

0,903

24,0

2027

2028

1965

0,898

24,2

2028

2029

1966

0,893

24,3

2029

2030

1967

0,887

24,5

2030

2031

1968

0,882

24,7

2031

2032

1969

0,878

24,8

2032

2033

1970

0,873

25,0

2033

2034

1971

0,868

25,1

2034

2035

1972

0,864

25,3

2035

2036

1973

0,859

25,4

2036

2037

1974

0,855

25,6

2037

2038

1975

0,851

25,7

2038

2039

1976

0,847

25,9

2039

2040

1977

0,843

26,0

2040

2041

1978

0,839

26,2

2041

2042

1979

0,835

26,3

2042

2043

1980

0,831

26,4

2043

2044

1981

0,827

26,6

2044

2045

1982

0,824

26,7

2045

2046

1983

0,820

26,8

2046

2047

1984

0,817

27,0

2047

2048

1985

0,813

27,1

2048

2049

1986

0,810

27,2

2049

2050

1987

0,807

27,4

2050

2051

1988

0,804

27,5

2051

2052

1989

0,801

27,6

2052

2053

1990

0,798

27,7

2053

2054

1991

0,795

27,9

2054

2055

1992

0,792

28,0

2055

2056

1993

0,789

28,1

2056

2057

1994

0,787

28,2

Elinaikakerroin ja lisätyöskentely

Elinaikakerroin alentaa ansaittua kuukausieläkettä, jos elinaika pitenee. Jos vakuutettu haluaa säilyttää suunnitellun eläkeiän mukaisen ansaitun (elinaikakertoimella muuntamattoman) vanhuuseläkkeensä tason, hän voi työskennellä pidempään.

Asiaa havainnollistaa alla oleva taulukko, jossa vertaillaan elinaikakertoimen vaikutusta 1 000, 1 500 ja 2 000 euron kuukausieläkkeeseen. Esimerkissä on oletettu, että eläkettä on karttunut vaihtoehtoisesti 50 tai 60 % eläkettä edeltävästä PTEL-vähentämättömästä ansiosta ja että ansiokehitys jatkuu samanlaisena eläkeiän täyttämisen jälkeen.

Lisätyöskentelyn oletetaan tapahtuvan 63 vuoden täyttämisen jälkeen, jolloin eläkettä karttuu 4,5 %. Lisätyöskentelyn aikaisista ansioista tehdään 53 vuotta täyttäneen PTEL-vähennys (palkansaajan työeläkemaksua vastaava vähennys), jonka oletetaan kehittyvän ETK:n pitkän aikavälin laskelmien mukaisesti.

Viimeisessä sarakkeessa on ilmoitettu myös elinajan odotteen muutos elinaikakertoimen käyttöönotosta lähtien, jotta eläkkeen pienentymistä kompensoivan lisätyöskentelyn voisi paremmin suhteuttaa tähän. Arvio elinaikakertoimen kehityksestä tulevaisuudessa perustuu Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin eläkemenolaskelman pohjalla olevaan Tilastokeskuksen vuonna 2009 tekemään väestöennusteeseen, johon on päivitetty toteutuneet tiedot.

63 vuoden iän täyt-tämis-
vuosi
Syntymä-
vuosi
Karttunut eläke elinaikakertoimella tarkistettuna, euroa/kk Eläkkeen pienentymistä
kompensoiva
lisätyöskentely kuukausina
63-v. elinajan odotteen muutos vuodesta 2009
kuukausina
1000 1500 2000 Eläkettä karttunut
50 %
Eläkettä karttunut 60 %

2010

1947

1000

1500

2000

0

0

0

2011

1948

992

1488

1983

1

1

2

2012

1949

987

1480

1974

2

2

4

2013

1950

984

1475

1967

2

3

7

2014

1951

980

1469

1960

3

3

9

2015

1952

975

1462

1950

3

4

11

2016

1953

970

1455

1940

4

5

13

2017

1954

964

1446

1928

5

6

15

2018

1955

957

1436

1914

6

7

18

2019

1956

951

1426

1902

7

8

20

2020

1957

944

1417

1888

8

9

22

2021

1958

938

1407

1876

9

10

24

2022

1959

932

1398

1864

9

11

26

2023

1960

926

1389

1852

10

12

28

2024

1961

920

1380

1840

11

13

30

2025

1962

914

1371

1828

12

14

32

2026

1963

909

1363

1818

13

15

34

2027

1964

903

1355

1806

14

16

36

2028

1965

898

1347

1796

15

17

38

2029

1966

893

1339

1786

16

18

40

2030

1967

887

1331

1774

16

19

42

2031

1968

882

1324

1764

17

20

44

2032

1969

878

1316

1756

18

21

46

2033

1970

873

1309

1746

19

22

48

2034

1971

868

1302

1736

20

23

50

2035

1972

864

1296

1728

20

24

51

2036

1973

859

1289

1718

21

25

53

2037

1974

855

1282

1710

22

26

55

2038

1975

851

1276

1702

23

27

57

2039

1976

847

1270

1694

23

27

58

2040

1977

843

1264

1686

24

28

60

2041

1978

839

1258

1678

25

29

62

2042

1979

835

1252

1670

25

30

64

2043

1980

831

1247

1662

26

31

65

2044

1981

827

1241

1654

27

31

67

2045

1982

824

1236

1648

27

32

68

2046

1983

820

1230

1640

28

33

70

2047

1984

817

1225

1634

29

34

72

2048

1985

813

1220

1626

29

34

73

2049

1986

810

1215

1620

30

35

75

2050

1987

807

1211

1614

31

36

76

2051

1988

804

1206

1608

31

36

78

2052

1989

801

1201

1602

32

37

79

2053

1990

798

1197

1596

32

38

81

2054

1991

795

1192

1590

33

39

82

2055

1992

792

1188

1584

34

39

84

2056

1993

789

1184

1578

34

40

85

2057

1994

786

1180

1572

35

41

86