Työeläkelakipalvelu
Julkinen Soveltamisohje
Tulostettu: 19.04.2014
Tarkoitettu työeläkejärjestelmälle

Yhteensovitus ja ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä Julkaisuaika:

Yhteensovitus vuoden 2005 säännösten mukaisesti Julkaisuaika: 01.01.2007 Voimassaoloaika: 01.01.2007 - toistaiseksi

Lisää infoa Avaa ohje koko näytölle
Voimassaoloaika 01.01.2007 - toistaiseksi
Korvannut ohjeen Yhteensovitus vuoden 2005 säännösten mukaisesti
Ohje kuuluu ohjeistoihin Yhteensovitus ja ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä
Sisällysluettelo Avaa
Linkit Avaa

Tämä ohje koskee LITA-korvausten yhteensovittamista vuoden 2005 säännösten mukaan. Eläke on yhteensovitettu vuoden 2005 säännösten mukaisesti, jos eläke on alkanut ennen vuotta 2007 eikä eläkkeeseen ole sovellettu ennen vuotta 2005 voimassa olleita säännöksiä. Vuoden 2004 säännösten soveltamisesta on kerrottu tarkemmin ohjeessa Yhteensovitus säilyy vuoden 2004 säännösten mukaisena .

Ohjeessa Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä 1.1.2007 alkaen kerrotaan siitä, miten yhteensovitus tehdään työntekijän eläkelain (TyEL) tultua voimaan. 1.1.2007 alkaen vuoden 2005 säännösten mukaisesti yhteensovitettuun eläkkeeseen sovelletaan pääsääntöisesti TyEL:iä, jos eläke yhteensovitetaan uudelleen.

Merkittävimmät sisällölliset muutokset:

  • Kolmen vuoden säännön soveltaminen osa-aikaeläkkeen jälkeisessä eläkkeessä
  • Kertakorotuksen yhteensovitusohje on täsmennettynä siirretty ohjeeseen ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä
  • LITA-korvauksen vähentäminen varhennetusta vanhuuseläkkeestä 1.1.2007 alkaen

LITA-korvauksen vähentäminen eläkkeestä

Vuoden 2005 säännösten mukaisessa yhteensovituksessa työeläkkeestä vähennetään työntekijälle maksetut LITA-korvaukset. Näistä eläkkeestä vähennettävistä ensisijaisista etuuksista on kerrottu tarkemmin yhteensovitusyleiskirjeen A 29/93 osion 2 kohdissa 2.2.1 - 2.2.6.

LITA-vähennys tehdään varhennettuun vanhuuseläkkeeseen ennen eläkkeen varhennusvähennystä ja lykättyyn vanhuuseläkkeeseen ennen lykkäyskorotusta.

Esimerkki varhennetun vanhuuseläkkeen, jossa on myös TEL-suojaosuus, yhteensovittamisesta

Esimerkki lykätyn vanhuuseläkkeen yhteensovittamisesta

Julkisella puolella varhennetussa vanhuuseläkkeessä LITA-korvaus vähennetään eläkkeestä varhennusvähennyksen jälkeen ja lykätyssä vanhuuseläkkeessä samoin kuin yksityisellä puolella ennen lykkäyskorotusta.

Jos vanhuuseläke myönnetään vuoden 2005 alusta voimaan tulleen TEL:n voimaantulosäännöksen 18 momentin mukaisesti 62 vuotta alemmassa iässä, LITA-vähennys tehdään ennen kuin eläkkeet muunnetaan vastaamaan eläkkeellemenoikää.

Jos eläkkeessä on alemman eläkeiän perusteella normeerauskorotusta, LITA-korvaus vähennetään normeerauskorotuksen sisältävästä eläkkeestä.

Kuntoutuskorotus lisätään työkyvyttömyyseläkkeeseen LITA-korvauksen vähentämisen jälkeen. Samoin toimitaan, kun kyseessä on kuntoutusraha.

Kun LITA-korvaus vähennetään eläkkeestä, vähennetään ensisijaisesti yksityisen puolen peruseläkettä ja julkisen puolen kokonaiseläkettä näiden eläkkeiden määrien suhteessa. Jos LITA-korvaus ylittää edellä mainittujen eläkkeiden yhteismäärän ja henkilöllä on yksityisen puolen rekisteröidyn lisäturvan mukaista eläkettä, ylittävä osa vähennetään ensin lisäturvan mukaisen eläkkeen yhteisesti kustannettavasta osasta ja sen jälkeen rahastoidusta osasta.

Myös vuoden 2005 säännösten mukaista yhteensovitusta tehtäessä sovelletaan kolmen vuoden sääntöä eikä LITA-korvausta, joka on jatkunut vähintään kolmen vuoden ajan välittömästi ennen eläketapahtumaa, vähennetä työeläkkeestä. Jos LITA-korvauksen määrä nousee eläketapahtuman yhteydessä, työeläkkeestä vähennetään vain korotus. Jos korvaus on noussut eläketapahtumahetken tasoonsa jo yli kuusi kuukautta ennen eläketapahtumaa, katsotaan, ettei korvaus ole noussut lainkaan eikä sitä vähennetä eläkkeestä.

Osa-aikaeläkkeen jälkeiseen vanhuuseläkkeeseen tehdään LITA-vähennys, jos LITA-korvaus ei ole jatkunut kolmea vuotta ennen osa-aikaeläkkeen alkamista. Kolmen vuoden aikaa laskettaessa ei siten oteta huomioon aikaa, jona henkilö on saanut osa-aikaeläkettä.

Kolmen vuoden säännön soveltamisesta on tarkemmin kerrottu yhteensovitusyleiskirjeen A 29/93 osion 2 kohdassa 2.2.7.

Neljän kuukauden sääntö on edelleen voimassa eli jos eläkkeensaajalle myönnetään LITA-korvaus vähintään neljäksi kuukaudeksi tai korvaus muuttuu vähintään neljäksi kuukaudeksi, yhteensovitus tehdään uudelleen. Neljän kuukauden säännön soveltamisesta on tarkemmin kerrottu yhteensovitusyleiskirjeen A 29/93 osion 7 kohdassa 7.2.

Milloin yhteensovitus tehdään vuoden 2005 säännösten mukaisesti?

Yhteensovitus tehdään vuoden 2005 säännösten mukaan seuraavissa tapauksissa edellyttäen, että eläke alkaa ennen 1.1.2007:

Vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen tai varhennetun vanhuuseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2005 tai myöhemmin (eläke alkaa 1.2.2005 tai myöhemmin). Tämä koskee myös ennen vuotta 1947 syntyneen henkilön osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävää vanhuuseläkettä ja varhennettua vanhuuseläkettä. Säännöstä sovelletaan myös suojasäännöksen perusteella myönnettyyn ennen 62 vuoden iän täyttämistä alkaneeseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen.

Jos varhennettu vanhuuseläke on yhteensovitettu vuoden 2005 säännöin ja LITA-korvauksen määrä muuttuu 1.1.2007 tai myöhemmin, tehdään yhteensovitus uudelleen vuoden 2005 säännösten mukaisesti. LITA-vähennys tehdään näissä tilanteissa edelleen ennen varhennusvähennystä. Jos LITA-korvaus vähennettäisiin varhennusvähennyksen jälkeen, eläkkeen määrä pienenisi.

Jos henkilölle on myönnetty varhennettu vanhuuseläke vuoden 2005 säännöin, mutta LITA-vähennys tehdään ensimmäisen kerran vasta 1.1.2007 tai myöhemmin, tehdään LITA-vähennys TyEL:n säännösten mukaisesti. Näissä tilanteissa LITA-vähennys tehdään varhennusvähennyksen jälkeen.

Perhe-eläke

Perhe-eläke perustuu vanhuuseläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on vuoden 2004 jälkeen. Perhe-eläkkeen perustumisesta edunjättäjän vanhuuseläkkeeseen on kerrottu ohjeessa Yhteensovitus säilyy vuoden 2004 säännösten mukaisena.

Osa-aikaeläke

Osa-aikaeläkkeen 75 prosentin enimmäismäärän määrittelyssä, jos eläketapahtuma on vuoden 2005 jälkeen.

Karttuneen eläkkeen ja LITA-korvauksen erotuksesta otetaan huomioon 75 prosenttia (erotus x 0,75 = osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä). Julkisen puolen eläke otetaan tällöin huomioon modifioituna.

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärää laskettaessa uudelleen yhteensovitustilanteessa sovelletaan vuoden 2005 säännöksiä, jos osa-aikaeläkkeen eläketapahtuma on vuoden 2005 jälkeen.

Työkyvyttömyys-, työttömyys- tai perhe-eläke

Työkyvyttömyys-, työttömyys- tai perhe-eläkkeen eläketapahtuma on vuoden 2005 jälkeen. Poikkeuksena ovat 1.1.1996 ja 1.1.2000 suojattuihin henkilöihin liittyvät tilanteet.

Jos kuitenkin perhe-eläkkeen edunjättäjä sai eläkettä, joka oli yhteensovitettu vuoden 2004 säännösten mukaan, myös perhe-eläke yhteensovitetaan vuoden 2004 säännösten mukaisesti. PEL-vähennystä ei kuitenkaan oteta huomioon, jos yhteensovitettavan, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeeseen perustuvan, perhe-eläkkeen eläketapahtuma on 1.1.2006 tai myöhemmin. PEL-vähennystä ei oteta huomioon myöskään silloin, kun vuoden 2004 säännösten mukaisesti myönnetty perhe-eläke yhteensovitetaan uudelleen 1.2.2006 alkaen tai myöhemmin, kuten vuoden 2004 säännösten mukaista yhteensovitusta koskevassa ohjeessa on kerrottu.

Muita tilanteita

Maksussa olevan vuoden 2004 säännösten mukaisen eläkkeen lisäksi voi tulla myönnettäväksi uusi eläke, joka on karttunut vuoden 2004 jälkeen eläkkeen rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella. Lisäksi eläkkeensaajalle voidaan myöntää uusi LITA-korvaus.

Maksussa vuoden 2004 säännösten mukainen eläke ja myönnetään uusi vuoden 2005 säännösten mukainen eläke

Maksussa yksityisen puolen eläke

Jos vuoden 2004 säännösten mukaista eläkettä saavalle henkilölle myönnetään uusi, vuoden 2005 säännösten mukainen eläke, eläkettä ei yhteensoviteta uudelleen vaan vuoden 2004 säännösten mukaisesti yhteensovitettuun eläkkeeseen lisätään eläkeaikaisesta työstä karttunut eläke.

Julkisella puolella otetaan 31.12.2004 tehtävässä yhteensovituksessa huomioon kaikki 31.12.04 mennessä karttunut eläke. Mahdollinen ylite vähennetään kokonaisuudessaan julkisen puolen eläkkeistä. Yksityisellä puolella vuoden 2004 lopun vapaakirjaa ei yhteensoviteta vaan se ja vuoden 2005 säännöin karttunut eläke myönnetään yhteensovittamatta niitä muiden työeläkkeiden kanssa.

Jos eläkkeensaajalle myönnetään vuoden 2004 jälkeen uusi LITA-korvaus, vuoden 2004 säännösten mukaisesti laskettu eläke yhteensovitetaan uudelleen vuoden 2004 säännösten mukaisesti, ja yhteensovitusrajan ylittävä osuus LITA-korvauksesta vähennetään vuoden 2005 säännösten mukaisesta eläkkeestä. Vuoden 2004 säännösten mukaista eläkettä ei tällaisessa tilanteessa jää maksettavaksi.

Jos julkinen puoli myöntää yksityisen puolen vuoden 2004 säännösten mukaista eläkettä saavalle henkilölle uuden, vuoden 2005 säännösten mukaisen eläkkeen, julkinen puoli ottaa modifioidussa yhteensovituksessa huomioon 31.12.2004 mennessä karttuneen yksityisen puolen eläkkeen.

Esimerkki vuoden 2004 ja 2005 säännösten mukaisesta eläkkeestä tehtävästä LITA-vähennyksestä

Vuoden 2004 säännöksiin perustuneen eläkkeen jälkeinen vanhuuseläke entisin perustein

Kun myönnetään vanhuuseläke entisin perustein vuonna 2006 tai myöhemmin, eläke yhteensovitetaan uudelleen vuoden 2004 säännösten mukaisesti, jos yhteensovitettavat eläkkeet ja korvaukset muuttuvat. 1.1.2005 alkaen sekä eläkejaksojen välisestä että eläkkeenaikaisesta, jo päättyneestä työskentelystä karttunut eläke yhteensovitetaan vain vuoden 2005 säännösten mukaisesti.

Maksussa julkisen puolen eläke

Jos henkilö saa vuoden 2004 säännösten mukaista julkisen puolen eläkettä ja hänelle myönnetään yksityisen puolen uusi, vuoden 2005 säännösten mukainen eläke, julkisen puolen eläke yhteensovitetaan uudelleen vuoden 2004 säännösten mukaisesti. Yksityisen puolen eläkkeestä otetaan julkisen puolen eläkkeen yhteensovituksessa kuitenkin huomioon vain ennen vuotta 2005 karttunut eläke. Ylite vähennetään julkisen puolen eläkkeistä niiden määrien suhteessa. Jos uudessa yhteensovituksessa yhteensovitusperusteena on julkisen puolen eläkepalkka, se korotetaan työeläkeindeksillä laskentahetken tasoon. Mikäli yhteensovitusperuste on yksityisen puolen eläkepalkka, se korotetaan työikäisen TEL-indeksillä (TEL-puoliväli-indeksillä) eläkkeen laskentahetken tasoon.

Julkinen puoli yhteensovittaa eläkkeensä uuden LITA-korvauksen myöntämisen yhteydessä samalla tavalla kuin yksityinen puoli.

EU-eläkkeen yhteensovitus

EU-eläkkeen yhteensovituksesta kerrotaan tarkemmin ohjeistossa EU-eläke olevassa soveltamisohjeessa EU-eläkkeen määräytyminen.

Yhteensovitus ja eläkkeen indeksointi

Eläkkeen alkaessa

Eläke myönnetään vuoden 2004 säännöksin

Yhteensovitettavat eläkkeet ja yhteensovitusperuste tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasolle eläkkeensaajan tai edunjättäjän iän mukaan määräytyvällä indeksillä (työikäisen tai eläkeikäisen TEL-indeksi). LITA-korvaukset otetaan huomioon yhteensovitusajankohdan suuruisina.

Lykätty vanhuuseläke lasketaan ja yhteensovitetaan 65 vuoden ikää vastaavana ja tarkistetaan eläkkeensaajan iän mukaisella TEL-indeksillä vuoteen 2004 saakka ja 1.1.2005 alkaen työeläkeindeksillä eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Eläke myönnetään vuoden 2005 säännöksin

Eläkettä laskettaessa vuosiansiot, työtulot ja 2004 vapaakirjat tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasolle. LITA-korvaukset vähennetään yhteensovitusajankohdan suuruisina.

Lykätyssä vanhuuseläkkeessä työansioiden ja sosiaalietuuksien perusteena olevien ansioiden perusteella karttuneet eläkkeet sekä ennen vuotta 2005 muodostetut, vuoden 2004 tasoon TEL-puoliväli-indeksillä korotetut vapaakirjat tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Tämän jälkeen eläkkeestä vähennetään LITA-korvaus ja lisätään lykkäyskorotus.

Eläkettä uudelleen yhteensovitettaessa

Eläke on myönnetty vuoden 2004 säännöksin

Jos eläkkeensaajalle myönnetään uusi yhteensovitettava peruseläke, yhteensovitusperuste tarkistetaan yhteensovitusta varten eläkkeensaa-jan/edunjättäjän iän mukaisella TEL-indeksillä uuden eläkkeen alkamisvuoden tasoon, jos eläke alkaa aikaisemmin tai sinä vuonna, jolloin eläkkeensaaja täyttää/ edunjättäjä täyttäisi 65 vuotta. Maksussa oleva eläke otetaan yhteensovituksessa huomioon yhteensovitusvuoden tasoisena. Jos maksussa olevassa eläkkeessä on yhteensovitusvähennys, se poistetaan ennen uutta yhteensovitusta. Maksuun laitetaan tällä tavalla uudelleen yhteensovitettujen eläkkeiden yhteismäärä. Näissä tilanteissa saattavat yhteensovitettavat peruseläkkeet olla eri indeksitasossa.

Kun vanhuuseläkkeeseen lisätään eläke työsuhteesta, joka on rajoitussäännöksellä suljettu pois työkyvyttömyyseläkkeestä, eläke tarkistetaan vuoteen 2004 saakka työikäisen TEL-indeksillä ja 1.1.2005 alkaen työeläkeindeksillä. Samoin yhteensovitusperuste tarkistetaan työeläkeindeksillä.

Jos uusi yhteensovitus tulee tehtäväksi muista kuin edellä mainituista syistä (esim. henkilölle myönnetään uusi LITA-etuus tai sen määrä muuttuu), yhteensovitusperustetta tarkistetaan 31.12.2004 saakka eläkkeensaajan/edunjättäjän iän mukaisella TEL-indeksillä ja 1.1.2005 alkaen työeläkeindeksillä. Yhteensovitettavat eläkkeet otetaan huomioon sen suuruisina kuin niitä maksettaisiin ilman yhteensovituksen aiheuttamaa vähennystä ja LITA-korvaukset otetaan huomioon yhteensovitushetken suuruisina.

Yhteensovitus vuoden 2004 säännösten mukaan Julkaisuaika: 10.01.2012 Voimassaoloaika: 01.01.2012 - toistaiseksi

Lisää infoa Avaa ohje koko näytölle
Voimassaoloaika 01.01.2012 - toistaiseksi
Korvannut ohjeen Yhteensovitus vuoden 2004 säännösten mukaan
Ohje kuuluu ohjeistoihin Yhteensovitus ja ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä
Sisällysluettelo Avaa
Linkit Avaa

Muutokset korvattuun ohjeeseen:

  • Ohjetta on tarkistettu TyEL:n voimaanpanolain 26 §:n 3 momentin ja muiden yksityisen puolen lakien vastaavien säännösten 1.1.2012 voimaan tulleesta muutoksesta johtuen sekä lisätty linkitys perhe-eläkeohjeistoon.

Ennen vuotta 2005 voimassa olleen työntekijäin eläkelain (TEL) 8 §:n mukaan työeläkkeet yhteensovitettiin ensisijaisten etuuksien (LITA-korvaus) kanssa. Työeläkkeet ja LITA-korvaukset rajattiin tavoitetasolle, joka oli 60 % (yhteensovitusraja) korkeimmasta peruseläkkeen perusteena olevasta, vähintään vuoden jatkuneen työsuhteen eläkepalkasta tai yrittäjätoiminnan työtulosta (yhteensovitusperuste).

Yhteensovitus tehdään edelleen vuoden 2004 säännösten mukaisesti, kun myönnetään eläke, jonka eläketapahtuma on ennen vuotta 2005. Vuoden 2004 säännöksiä sovelletaan myös seuraavissa tilanteissa:

Työttömyys-, työkyvyttömyys- tai perhe-eläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2005. Tämä koskee myös osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettäviä ko. eläkkeitä.

Perhe-eläke yhteensovitetaan vuoden 2004 säännöksin vuoden 2005 jälkeenkin, jos edunjättäjä sai eläkettä, joka oli yhteensovitettu vuoden 2004 säännösten mukaisesti. Huom! Näin on toimittu, jos perhe-eläkkeen eläketapahtuma on sattunut ennen 1.1.2012. Jos perhe-eläketapahtuma sattuu 1.1.2012 tai sen jälkeen, ennen 1.1.2005 voimassa olleiden säännösten mukaan määräytyneen edunjättäjän eläkkeen jälkeinen perhe-eläke määrätään ns. pohjalukua perusteena käyttäen ja tällaisesta perhe-eläkkeestä vähennetään LITA-korvaus pääsääntöisesti 2005 säännösten mukaisesti suorana vähennyksenä.

Ks. tarkemmin ohje Perhe-eläkkeen määräytyminen

Siinä tapauksessa, että perhe-eläke perustuu vanhuuseläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on vuonna 2005, eläke lasketaan ja yhteensovitetaan vuoden 2005 säännösten mukaisesti.

Jos yli 63-vuotias edunjättäjä on kuollut vuonna 2005 eikä kuollessaan ollut eläkkeellä, yksityisen puolen perhe-eläke yhteensovitetaan vuoden 2005 säännösten mukaisesti, koska se perustuu edunjättäjän vanhuuseläkkeeseen. Tämä siitä syystä, että vuonna 2005 tai sen jälkeen ei enää myönnetä työkyvyttömyyseläkkeitä henkilöille, jotka ovat täyttäneet 63 vuotta.

Jos yksityinen puoli myöntää vuonna 2005 vanhuuseläkkeen työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen sijasta, julkinen puoli myöntää työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen ja yhteensovittaa eläkkeen vuoden 2004 säännösten mukaisesti. Näissä tilanteissa ei sovelleta VILMA-säännöksiä.

Eläke myönnetään entisin perustein sellaisen eläkkeen perusteella, joka on myönnetty vuoden 2004 säännösten mukaan.

Vanhuuseläkkeeseen lisätään eläke työsuhteesta, joka oli rajoitussäännöksellä suljettu pois työkyvyttömyyseläkettä myönnettäessä.

Vuoden 2004 sääntöjen mukaista eläkettä saavan LITA-korvaus muuttuu tai myönnetään uusi LITA-korvaus.

Osa-aikaeläkkeen 75 prosentin enimmäismäärän määrittely

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärää laskettaessa uudelleen yhteensovitustilanteessa sovelletaan vuoden 2004 yhteensovitussäännöksiä, jos osa-aikaeläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2006.

1.1.1996 ja 1.1.2000 suojatut

Kun eläke myönnetään 1.1.1996 ja 1.1.2000 suojatulle henkilölle, eläketapahtuman ajankohdasta riippumatta vuoden 2004 säännöin lasketaan:

Vuonna 1996 suojatun ennen vuotta 1943 syntyneen henkilön työttömyys- tai työkyvyttömyyseläke taikka hänen jälkeensä myönnettävä perhe-eläke, myös entisin perustein myönnetty eläke

Suojauksen piiriin 1.1.1996 kuuluvalle henkilölle karttuu eläkettä tulevalta ajalta 1,5 prosenttia vuodessa. Asiasta kerrotaan tarkemmin yleiskirjeen A 46/95 Tulevan ajan määräytyminen ja yhteensovitus 1.1.1996 alkaen sekä leskeneläkeoikeuden muutos kohdassa 2.3.1.

Vuonna 2000 suojatun ennen vuotta 1945 syntyneen henkilön työttömyyseläke ja tällaisen työttömyyseläkkeen jälkeen myönnetty työkyvyttömyyseläke tai perhe-eläke, myös entisin perustein myönnetty eläke

Suojauksen piiriin 1.1.2000 kuuluva henkilö jää vuoden 1994 työttömyyseläkesääntöjen piiriin. Työttömyyseläkkeeseen lasketaan mukaan tulevan ajan eläkkeenosa, jos henkilöllä on oikeus tulevaan aikaan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yleiskirjeen A 23/2001 Työttömyyseläke kohdissa 2.4.2.4 ja 2.4.2.5.

Jos edellä mainittujen suojattujen henkilöiden jälkeen myönnettävä perhe-eläke tulee yhteensovitettavaksi 1.2.2006 alkaen tai myöhemmin, eläke yhteensovitetaan vuoden 2004 säännösten mukaisesti, paitsi että PEL-vähennystä ei oteta huomioon.

Alennettu eläkeikä

Eläke lasketaan vuoden 2004 säännöin, jos TEL:n mukainen alennettu eläkeikä on täyttynyt ennen vuotta 2005 ja eläke myönnetään työsuhteen ehtojen mukaisesti. Jos samalla tulisi myönnettäväksi julkisen puolen vuoden 2005 säännösten mukainen eläke, VILMA-säännöksiä ei sovelleta.

Vuoden 2004 säännöksin yhteensovitettu eläke muuttuu

Eläkelajin muuttuessa yhteensovitus säilyy vuoden 2004 säännösten mukaisena. Jos henkilö on eläkkeelläoloaikana työskennellyt ja ansainnut uutta eläkettä, se myönnetään vuoden 2005 säännösten mukaisesti. Yhteensovitus ja ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä -ohjeiston ohjeessa Ensisijaisten etuuksien vähentäminen kerrotaan, miten menetellään, kun tällainen uusi eläkkeelläoloaikana ansaittu eläke tulee myönnettäväksi.

Eläkelaji muuttuu seuraavissa tilanteissa:

Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi tai työttömyyseläkkeeksi

Työttömyyseläke muuttuu työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeksi

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi

Yhteensovitus säilyy vuoden 2004 säännösten mukaisena myös seuraavissa tapauksissa:

Työkyvyttömyysaste muuttuu ja samalla vuoden 2004 säännösten mukaan myönnetyn eläkkeen määrä muuttuu osatyökyvyttömyyseläkkeestä täydeksi tai täysi työkyvyttömyyseläke osatyökyvyttömyyseläkkeeksi.

Vuoden 2004 säännösten mukaan myönnetyn eläkkeen määrä muuttuu johtuen lapsikorotukseen oikeuttavien lasten lukumäärän muuttumisesta tai perhe-eläkkeen edunsaajien lukumäärän muuttumisesta. PEL-vähennys kuitenkin poistetaan, jos uusi yhteensovitus tehdään 1.2.2006 alkaen tai myöhemmin.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen myöntämä luopumisetuus

Luopumistuen perusmäärä yhteensovitetaan vuoden 2004 säännösten mukaisesti vuoden 2006 loppuun saakka, jolloin nykyisen luopumistukilain voimassaoloaika loppuu. Perusmäärän yhteensovituksessa ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista työeläkelakien mukaista eläkettä, johon sovelletaan vuoden 2005 säännösten mukaista yhteensovitusta.

Sukupolvenvaihdoseläkkeen, luopumiskorvauksen tai edellä mainitun luopumistuen päätyttyä sen jälkeinen MYEL-vanhuuseläke yhteensovitetaan aina vuoden 2004 säännösten mukaisesti. Perusmäärän muuttuessa 65 vuoden iässä MYEL-vanhuuseläkkeeksi sitä ei yhteensoviteta henkilölle myönnetyn muun vanhuuseläkkeen tai työeläkkeen kanssa ellei kyseessä ole sellainen TEL:n 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu peruseläke, johon sovelletaan ennen vuotta 2005 voimassa olleita yhteensovitussäännöksiä.

Ennen vuotta 1940 syntyneiden KVTEL-eläke

Ennen vuotta 1940 syntyneiden KVTEL-eläke yhteensovitetaan aina vuoden 2004 yhteensovitussäännösten mukaisesti, vaikka eläkkeeseen oikeuttavia ansioita olisi vuoden 2004 jälkeen.

Kertakorotus

Kun vuoden 2004 säännöksin myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen tai perhe-eläkkeen perusteena olevaan eläkkeeseen tehdään kertakorotus, korotus lisätään yhteensovitettuun eläkkeeseen (TyEL VPL 10 §). Tällaisessa eläkkeessä on siis jo otettu huomioon mahdollinen ensisijainen etuus. Tapaturmaeläkkeen kertakorotuksen vuoksi työeläkettä ei yhteensoviteta uudelleen. Jos kuitenkin ensisijainen etuus muuttuu muutoinkin kuin kertakorotuksen vuoksi, on yhteensovitus tehtävä uudelleen.

Jos vuoden 2004 säännöksin myönnettyyn eläkkeeseen tehdään uusi yhteensovitus, yhteensovituksessa otetaan huomioon työeläkkeiden yhteismäärä sellaisenaan ja LITA-etuus kertakorotettuna. Niiden yhteismäärä rajataan yhteensovitusrajaan ja ylite vähennetään työeläkkeistä. Työeläkkeen kertakorotus tehdään näin yhteensovitettuun työeläkkeeseen.

Julkisen puolen yhteensovitus

Julkisen puolen yhteensovituksen tarkoituksena on estää julkisen puolen aikaisemman korkeamman peruseläkkeen karttuman aiheuttamat tavoitetason ylitykset. Peruseläkkeeseen, joka on karttunut ennen vuotta 2005, yhteensovitetaan kaikki siihen mennessä karttuneet peruseläkkeet. Yhteensovitusraja suhteutetaan laskemalla henkilön 23 vuoden iän ja vuoden 2004 lopun välisen ajan suhde 40 vuoteen (esim. 30/40 x 60 % = 45 %). Ammatillisen eläkeiän valinneilla lisätään em. laskukaavalla laskettuun rajaan 1,5 %/v. alle 63 vuoden eläkeiän ja 63 vuoden iän väliseltä ajalta. Raja voi kuitenkin olla enintään 60 %. Summa, jolla yhteensovituksessa huomioon otettavat eläkkeet ylittävät yhteensovitusrajan, vähennetään ainoastaan julkisen puolen eläkkeistä niiden suhteessa.

Yhteensovitusrajan laskukaava:

((kalenteriaika 23 v ---- 31.12.2004) x 60)/40 vuotta = raja%

ajat lasketaan päivinä (40 vuotta = 14 400 päivää)

Yhteensovitusrajaa korotetaan 1940 – 1944 syntyneillä henkilöillä, joilla ei ole oikeutta lisäeläkeosuuteen, seuraavasti:

1940 syntyneet 5 %-yksikköä

1941 syntyneet 4 %-yksikköä

1942 syntyneet 3 %-yksikköä

1943 syntyneet 2 %-yksikköä

1944 syntyneet 1 %-yksikkö

Yhteensovituksessa syntyvän ylitteen vähentäminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa siihen, että lopullinen eläke on pienempi kuin vuoden 2004 loppuun mennessä karttunut eläke vuoden 2004 säännösten mukaan yhteensovitettuna. Näin käy, jos henkilö ei ehdi kartuttaa ylitettä vastaavaa määrää 31.12.2004 jälkeen. Tällaisen tilanteen estämiseksi sovelletaan suojasäännöstä: yhteensovitettaessa 31.12.2004 mennessä karttuneet eläkkeet julkisista eläkkeistä vähennetään ylitteenä korkeintaan määrä, joka vastaa kaikkien työeläkkeiden karttumaa 1.1.2005 lukien. Ylite vähennetään kuitenkin kokonaan siltä osin kuin 31.12.2004 mennessä karttuneet eläkkeet ylittävät 60 % yhteensovitusperusteesta.

Suojaosuuden laskee ja myöntää aina VILMA-laitos. Suojaosuuden myöntäminen voi tulla myös yksityisen puolen eläkelaitoksen tehtäväksi. Eläketurvakeskus kuitenkin laskee ja välittää suojaosuuden määrän VILMA-vastaussanomalla eläkelaitoksille.

Lisäksi henkilö voi eläkkeelle jäädessään saada lisäeläkeosuuden ennen vuotta 1995 karttuneelta palvelusajalta. Lisäeläkeosuus on 0,2 %/vuosi ja sen saamisen edellytyksenä on nykyisen yhdenjaksoisuusvaatimuksen täyttyminen 31.12.2004 ja ansiovaatimuksen täyttyminen vuodesta 2005 lukien. Lisäeläkeosuutta ei oteta huomioon yhteensovituksessa 31.12.2004. KuEL:n mukainen lisäeläkeosuus kuitenkin rajataan enimmäismäärään. Jos yksityisen puolen VILMA-laitos myöntää KuEL:n lisäeläkeosuuden, lisäeläkkeen rajattu määrä pitää pyytää Kuntien eläkevakuutukselta erikseen.

Puolustusvoimien (PV) ja rajavartiolaitoksen (RVL) sotilashenkilöstön eli sotilaseläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden palvelussuhteita ei vapaakirjauteta vuoden 2004 lopussa. Heillä eläkettä karttuu 1.1.2005 lukien 1/180 % päivässä (lentäjillä 1/120 % päivässä) ja yhteensovituksesta luovutaan kun eläketapahtuma on 1.1.2005 tai sen jälkeen. PV:n ja RVL:n siviilihenkilöstön eläketurva määräytyy valtion yleisten säännösten mukaisesti eli heidän palvelussuhteensa vapaakirjautetaan 31.12.2004 ja peruseläkkeeseen tehdään yhteensovitus.

Muutokset yhteensovitusyleiskirjeeseen A 29/93 Julkaisuaika: 01.01.2005 Voimassaoloaika: 01.01.2005 - toistaiseksi

Lisää infoa Avaa ohje koko näytölle
Voimassaoloaika 01.01.2005 - toistaiseksi
Ohje kuuluu ohjeistoihin Yhteensovitus ja ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä
Sisällysluettelo Avaa
Linkit Avaa

Yleiskirjeeseen A 29/93 on tullut muutoksia, jotka koskevat MYEL 19 §:n 3 momentissa ollutta erityisyhteensovitusperustetta, sekä ns. kolmen vuoden säännön soveltamiskäytäntöä yhteensovituksessa. (Yleiskirje A 43/99 , sivu 4)

Yleiskirjeen lisäykset koskevat 1.1.2003 voimaan tullutta lakia eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta (yleiskirje A 37/2002 ), vanhojen meluvammojen korvausten yhteensovitusta (Tulkintaryhmän kanta 22.10.2003) sekä yhteensovituksen 10/6-säännön soveltamisesta osa-aikaeläketilanteessa (Tulkintaryhmän kannanotto 3.11.1999).

MYEL 19 §:n 3 momentin mukainen erityisyhteensovitusperuste

MYEL 19 §:n 3 momentissa ollut erityisyhteensovitusperuste (MYEL:n mukainen vähimmäismäärä) on poistettu 1.1.2000 lukien. Lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu lain tultua voimaan. Erityisyhteensovitusperustetta ei siten voida enää valita yhteensovitusperusteeksi laskettaessa eläkkeitä, joissa eläketapahtuma sattuu 1.1.2000 tai sen jälkeen. (Yleiskirje A 43/99 , sivu 4)

Muutos ns. kolmen vuoden säännön soveltamiskäytäntöön

Vakuutusoikeuden päätöksen (VakO 30.1.2003, 1954/2002) johdosta on annettu uusi ohje ns. kolmen vuoden säännön soveltamiseen. Uuden ohjeen mukaan kolmen vuoden säännön tarkoittamana eläketapahtumana pidetään vanhuuseläketapahtumaa, jos/vaikka vanhuuseläkehakemuksen yhteydessä käy ilmi, että hakija on saanut tapaturmakorvausta yli kolmen vuoden ajan ennen vanhuuseläketapahtumaa.

Vakuutusoikeuden päätöksen johdosta on muutettu yleiskirjeen A 29/93 osion 2 sivun 22 viimeisen kappaleen ohjetta, jonka mukaan kolmen vuoden säännön tarkoittamana eläketapahtumana on pidetty työkyvyttömyyseläketapahtumaa, vaikka eläke on myönnetty vanhuuseläkkeenä.

Työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen tarkistaminen

Laki eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta tuli voimaan 1.1.2003. TEL:n 8 §:n 4 momentissa on lueteltu ne työeläkelait, joiden perusteella myönnettyihin eläkkeisiin tarkistus tehtiin. Tarkistus koski niiden yksityisten tai julkisen alojen eläkkeensaajien työeläkkeitä, jotka olivat alkaneet 1.7.1975 – 31.12.1995, joihin yhteensovitus oli vaikuttanut ja joita ei oltu uudelleen yhteen sovitettu TEL:n 8 a §:n tai VEL:n 12 §:n tai julkisten alojen eläkkeitä koskevien säännösten perusteella 1.1.1996 tai sen jälkeen. Korotukset maksettiin 1.10.2003 alkaen. Tätä edeltävältä ajalta korotusta ei maksettu. Korotus lakkaa, jos korotettuun eläkkeeseen tehdään myöhemmin TEL:n 8 a §:n, VEL:n 12 §:n tai julkisten alojen eläkkeitä koskevien muiden vastaavien säännösten mukainen uusi yhteensovitus.

Tarkistuksen ulkopuolelle jäivät perhe-eläkkeet, osa-aikaeläkkeet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Myöskään ei tarkistettu sellaisia eläkkeitä, jotka olivat alkaneet ennen 1.7.1975, vaikka tällainen eläke olisi muuttunut toisen lajiseksi ja laskettu uudelleen 1.7.1975 jälkeen, koska siihen oli sovellettu 31.12.1995 saakka ennen 1.7.1975 voimassa olleita säännöksiä. (Yleiskirje A 37/2002 )

Vanhojen meluvammojen yhteensovitus

Vanhaa elinkorkosäännöstöä sovelletaan meluvammoihin ja muihin ammattitauteihin, kun tapaturma on sattunut tai ammattitauti ilmennyt ennen 1.1.1982 (vuosina 1949 – 1981, sitä ennen eri perusteet) eli ammattitaudin ilmenemisaika on ratkaiseva.

Maksussa on sekä ennen että jälkeen vuotta 1982 käsiteltyjä korvauksia. Uusia korvaustapauksia tulee vielä käsittelyyn, koska usein esim. meluvammoista korvaushakemus tehdään vasta sitten, kun haitta on kehittynyt korvattavalle asteelle. Esimerkiksi vuonna 1978 on ensimmäinen tyypillinen meluvammalöydös, ja vamma on edennyt korvattavalle asteelle vuonna 2003. Tuolloin sovelletaan vuoden 1978 sääntöjä.

Elinkorko muodostuu haitta-asteen mukaan määräytyvästä peruskorosta ja työkyvyn aleneman mukaan määräytyvästä täydennyskorosta.

Meluvamman haitta-aste on yleensä 10 – 30 %, joskus suurempikin.

Jos haitta-aste on vähintään 30 %, elinkorko maksetaan aina jatkuvana.

Peruskorko on enintään 30 % vuosityöansiosta ja täydennyskorko 30 % vuosityö-ansiosta. Jos haitta-aste on 30 % tai enemmän, maksetaan yleensä peruskoron lisäksi täydennyskorkoa. Jos maksetaan täydennyskorkoa, siihen maksetaan omaislisäys, jos omaisia on. Omaislisäyksen enimmäismäärä on sama kuin maksettavan täydennyskoron määrä (omaislisäystä ei oteta yhteensovituksessa huomioon, yleiskirje A 29/93 , osio 2, sivu 13).

Jos haitta-aste on 10 – 25 %, elinkoron sijasta maksetaan kertakaikkinen korvaus, paitsi jos on erityisiä syitä elinkoron maksamiseen jatkuvana. Erityinen syy: Elinkorkoa maksetaan määräaikaisesti alkuvaiheessa tapaturmissa ja ammattitaudeissa yleensä aina ja meluvammoissa niin kauan kuin on pahenemisen mahdollisuus olemassa eli työntekijä on työelämässä.

Pysyvän pienen elinkoron (rajat laissa) voi pääomittaa. Pääomitus lasketaan ikäkertoimella.

Kertakaikkinen korvaus

Kun vamma ei enää aiheuta työssä haittaa henkilön siirtyessä eläkkeelle, meluvammasta maksetaan kertakaikkinen korvaus, jos haitta-aste on 10 – 25 %.

Kertakaikkinen korvaus maksetaan yleensä siitä päivästä, jolloin henkilö siirtyy eläkkeelle. Meluvamman korvaaminen voi alkaa kertakaikkisella korvauksella, kun henkilö on eläkkeelle siirtymässä ja uuden kuulontutkimuksen mukaan vamma on pahentunut korvattavan haitan asteelle. Kertakaikkisen korvauksen suuruus määräytyy haitta-asteen, vuosityöansion ja omaisten mukaan (lain 19 §:n taulukko). Kertakaikkista korvausta ei ole pääomitettu, koska korvauksen saajan ikä ei vaikuta kertakaikkisen korvauksen määrään.

Tapaturmavakuutuslain mukaisen kertakaikkisen korvauksen muuntotaulukko siitä, kuinka pitkän ajan elinkorkoa kertakaikkinen korvaus vastaa:

Haitta-aste Korvaus% vuosityöansiosta, ei omaisia Aika vuosina

10 %

9 %

3 vuotta

15 %

18 %

4 vuotta

20 %

30 %

5 vuotta

25%

45 %

6 vuotta

Muuntotaulukon perusteena on tapaturmavakuutuslain kaava, jonka mukaan täysi peruskorko on 30 % vuosityöansiosta. Siten 10 %:n elinkorko on 3 %, 15 %:n elinkorko 4,5 %, 20 %:n elinkorko 6 % ja 25 %:n elinkorko 7,5 % vuosityöansiosta.

Meluvammakorvauksen yhteensovituksesta, nykytila

Elinkorko päättyy, kun työmelu päättyy: Meluvammasta ei ole/pitäisi olla elinkorkoa samaan aikaan kuin työeläkettä. Jos tapaturmavakuutusyhtiölle ei tule tietoa eläkkeestä, elinkorko voi jatkua ja muuttua kertakaikkiseksi vasta myöhemmin.

Elinkoron yhteensovituksessa käytetään normaaleja yhteensovitussääntöjä. Esim. jos elinkorkoa on maksettu alle kolme vuotta ennen työeläkkeen alkamista, elinkorko yhteensovitetaan työeläkkeen kanssa. Yhteensovitus koskee sekä perus- että täydennyskorkoa. Jos yli kolme vuotta jatkuneen elinkoron haitta-aste nousee eläkkeelle jäämisen ajankohtana, korvauksen lisäys yhteensovitetaan. Jos elinkorko muuttuu kertakaikkiseksi korvaukseksi (yleensä eläkkeen alkamispäivästä), yhteensovitus jatkuu. Kertakaikkista korvausta pidetään elinkoron maksutavan muutoksena, vaikkei se ole pääomitettu korvaus.

Jos elinkorkoa on maksettu yli kolme vuotta ennen työeläkkeelle jäämistä eikä sen määrä muutu, ei elinkorkoa eikä sen jatkoksi maksettua kertakaikkista korvausta yhteensoviteta.

Meluvamman kertakaikkisessa korvauksessa ei ole kysymys jatkuvan korvauksen pääomittamalla tapahtuvasta maksutavan muutoksesta. Kuitenkin kertakaikkisen korvauksen yhteensovitus voi pienentää henkilön eläkettä koko hänen loppuelämänsä ajan.

Ohje kertakaikkisen korvauksen yhteensovittamisesta

Kyseinen epäkohta poistuu, jos katsotaan henkilölle maksetun kertakaikkisen korvauksen vastaavan edellä muuntotaulukossa esitetyn lukumäärän vuosia (3 – 6 vuotta eli kertakaikkisen korvauksen määrä ilman omaisia), joiden kuluttua eläke yhteensovitetaan uudelleen ilman meluvammakorvausta.

Yhteensovitus, osa-aikaeläke ja 10/6-sääntö

Yhteensovitusperusteeksi ei voida ottaa rinnakkaista osa-aikaeläkkeen perusteena olevaa ansionalenemaa ja osa-aikatyön palkkaa, joten myöskään 10/6-sääntöön osa-aikaeläke ei sovellu. TEL:n 8 §:n 4 momentissa luetellaan yhteensovituksessa huomioon otettavat peruseläkkeet (eri lakeihin perustuvat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet). Tässä yhteydessä ei mainita osa-aikaeläkettä. 10/6-säännön soveltaminen edellyttää, että eläkkeenhakija on välittömästi ennen eläketapahtumaa saanut aikaisemman eläketapahtuman johdosta peruseläkettä taikka muuta siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa eläkettä ja on vähintään kolmen vuoden ajan ollut samanaikaisesti peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai virkasuhteessa taikka harjoittanut yrittäjätoimintaa (Tulkintaryhmän kanta 3.11.1999).

LIITE: PERHE-ELÄKKEEN YHTEENSOVITUKSESSA KÄYTETTÄVÄT RAHAMÄÄRÄT

Eläkkeen maksu vuosi Lapseneläkkeen perusmäärä Leskeneläkkeen perusmäärä
euroa/kk mk/kk euroa/kk mk/kk

2005

50,08

297,76

85,26

506,93

2004

49,78

295,98

84,75

503,90

2003

49,19

292,47

83,75

497,95

2002

48,10

286,00

81,74

486,00

2001

-

275,00

-

468,00

2000

-

272,00

-

463,00

1999

-

268,00

-

457,00

1998

-

264,00

-

449,00

1997

-

262,00

-

446,00

1996

-

262,00

-

445,00

1995

-

257,00

-

437,00

1994

-

257,00

-

437,00

1993

-

250,00

-

425,00

1992

-

242,00

-

412,00

1991

-

229,00

-

390,00

1990

-

214,00

-

365,00

1989

-

203,00

-

346,00

1988

-

196,00

-

334,00

1987

-

189,00

-

322,00

1986

-

181,00

-

307,00

1985

-

171,00

-

292,00

1984

-

162,00

-

276,00

1983

-

138,00

-

257,00

1982

-

129,00

-

239,00

1981

-

116,00

-

215,00

1980

-

92,00

-

188,00

Taulukossa ovat perhe-eläkkeen yhteensovituksessa (TEL 8 §) käytettävät yleisen perhe-eläkkeen lapsen ja leskeneläkkeen euro- ja markkamäärät edellisen vuoden marraskuun 1. päivän mukaisina. Nämä perusmäärät otetaan huomioon yhteensovituksessa, kun eläkettä maksetaan aikaisintaan eläkkeen maksuvuoden tammikuun 1. päivästä lukien. Tämä koskee myös tilannetta, jossa aiemmin myönnetty eläke yhteensovitetaan uudelleen ja uudelleen yhteensovitettua perhe-eläkettä maksetaan edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä 1.1.2007 Julkaisuaika: 07.03.2013 Voimassaoloaika: 07.03.2013 - toistaiseksi

Lisää infoa Avaa ohje koko näytölle
Voimassaoloaika 07.03.2013 - toistaiseksi
Korvannut ohjeen Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä 1.1.2007
Ohje kuuluu ohjeistoihin Yhteensovitus ja ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä
Sisällysluettelo Avaa
Linkit Avaa

Muutokset korvattuun ohjeeseen verrattuna:

Ohjeessa on täsmennetty vahinkotapahtuman ja VTJ-karttuman välistä suhdetta sekä uuden vähentämismallin soveltamista 2004 sääntöjen mukaisen eläkkeen rinnalla ansaittuun 2005 sääntöjen mukaiseen eläkkeeseen.

Henkilön eläkkeestä vähennetään hänen saamansa ensisijainen etuus. Ensisijaisen etuuden vähentämisestä säädetään työntekijän eläkelain (TyEL) 92 §:ssä ja yrittäjän eläkelain (YEL) 85 §:ssä. Tätä ohjetta sovelletaan ensisijaisen etuuden vähentämiseen eläkkeestä, joka alkaa 1.1.2007 tai sen jälkeen.

Ennen vuotta 2007 voimassa olleiden säännösten mukaan ensisijaisten etuuksien huomioon ottamisesta eläkkeessä käytettiin termiä yhteensovitus, josta säädettiin työntekijäin eläkelain (TEL) 8 §:ssä. TEL:n säännökset muuttuivat vuoden 2005 alusta siten, että ensisijaiset etuudet vähennetään eläkkeestä ns. suorana vähennyksenä eikä yhteensovitusrajaa enää lasketa.

Vuoden 2007 alusta voimaan tulleita säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti myös silloin, kun vuoden 2005 säännösten mukaisesti yhteensovitettuun eläkkeeseen tehdään uusi yhteensovitus 1.1.2007 tai myöhemmin.

Jos eläke on myönnetty ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaisesti, sovelletaan ennen vuotta 2005 voimassa olleita säännöksiä pääsääntöisesti myös silloin, kun eläkkeeseen tehdään uusi yhteensovitus 1.1.2007 tai myöhemmin.

Jos perhe-eläke määräytyy sellaisen edunjättäjän saaman eläkkeen perusteella, joka on määräytynyt ennen 1.1.2005 voimassa olleiden säännösten mukaisesti, myös perhe-eläke on yhteensovitettu ennen 1.1.2005 voimassa olleiden säännösten mukaisesti, jos perhe-eläketapahtuma on sattunut ennen 1.1.2012.

Jos perhe-eläketapahtuma sattuu 1.1.2012 tai sen jälkeen, ennen 1.1.2005 voimassa olleiden säännösten mukaan määräytyneen edunjättäjän eläkkeen jälkeinen perhe-eläke määrätään ns. pohjalukua perusteena käyttäen ja tällaisesta perhe-eläkkeestä vähennetään LITA-korvaus pääsääntöisesti 2005 säännösten mukaisesti suorana vähennyksenä. Jos myös edunjättäjän eläkkeeseen on sisältynyt LITA-korvausta ja edunjättäjän eläke on jäänyt alle vuoden 2004 säännösten mukaisen yhteensovitusrajan, sovelletaan ns. suojamenettelyä. Ks. tarkemmin Perhe-eläkkeen määräytyminen .

Näistä tilanteista kerrotaan tarkemmin seuraavissa ohjeissa:

Merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2005 säännöin tehtävään yhteensovitukseen

Neljän kuukauden sääntö muuttui 1.1.2007 alkaen. Yli neljäksi kuukaudeksi myönnetty ensisijainen etuus vähennetään eläkkeestä. Sen sijaan tasan neljäksi kuukaudeksi tai lyhyemmäksi ajaksi myönnettyä ensisijaista etuutta tai etuuden muuttunutta määrää ei vähennetä eläkkeestä.

Ensisijainen etuus vähennetään yleensä valmiiksi lasketusta eläkkeestä.

Kolmen vuoden sääntöä ei ole sovellettu, kun eläketapahtuma on ollut 1.1.2007 tai myöhemmin. Siten eläkkeestä on tällä ryhmällä vähennetty myös sellainen ensisijainen etuus, jota henkilö on saanut yli kolmen vuoden ajan ennen eläketapahtumaa.

Kun eläke alkaa 1.1.2013 tai myöhemmin ja LITA-vahinkotapahtuma on sattunut ennen työeläkkeen eläketapahtumavuotta, eläkkeensaajalle myönnetään aina vähintään vahinkotapahtumaa seuraavan vuoden alusta ja sen jälkeen työansioiden perusteella ansaittu eläke.

Mikäli kuitenkin ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta 2004 ja työeläke alkaa 1.1.2013 tai myöhemmin, LITA-etuutta ei vähennetä työeläkkeestä lainkaan.

Ensisijaiset etuudet

TyEL:n 92 -95 §:ssä ja YEL:n 85 - 88 §:ssä säädetään ensisijaisten etuuksien vähentämisestä eläkkeestä. Eläkkeistä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus (LITA-vähennys). TyEL:n 92 §:n mukaan ensisijaisia etuuksia (ns. LITA-korvauksia) ovat:

  • tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke
  • liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke
  • tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
  • liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
  • sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

Näistä eläkkeestä vähennettävistä LITA-korvauksista on kerrottu tarkemmin yleiskirjeen A 29/93 Eläkkeiden yhteensovitus osion 2 kohdissa 2.2.1 - 2.2.6.

Jos eläkkeestä on vähennetty LITA-korvaus ja eläkkeensaajalle myönnetään uusi työeläke tai jos eläkkeen tai LITA-korvauksen määrä muuttuu muutoin kuin indeksitarkistuksen tai kertakorotuksen johdosta, tehdään LITA-vähennys uudelleen.

Neljän kuukauden sääntö on edelleen voimassa

Neljän kuukauden säännön mukaan eläkkeensaajalle yli neljäksi kuukaudeksi myönnetty LITA-korvaus vähennetään hänen eläkkeestään. Jos eläkkeensaajalle maksetun LITA-korvauksen määrä muuttuu yli neljäksi kuukaudeksi, korvauksen muuttunut määrä otetaan huomioon hänen eläkkeessään (TyEL 94 § 4 mom., YEL 87 § 4 mom).

Ennen vuotta 2007 voimassa olleiden säännösten mukaan LITA-korvaus tai sen muuttunut määrä vähennettiin eläkkeestä, jos LITA-korvaus myönnettiin tai sen määrä muuttui vähintään neljäksi kuukaudeksi. Vuoden 2007 alusta voimaan tullutta neljän kuukauden sääntöä sovelletaan myös vuoden 2005 säännöin myönnettyyn eläkkeeseen.

Eläkkeen tarkistamisen ajankohta ei ole muuttunut. Neljän kuukauden säännön soveltamisesta on kerrottu tarkemmin yleiskirjeen A 29/93 Eläkkeiden yhteensovitus osion 7 kohdassa 7.2.

Kolmen vuoden sääntö poistui 1.1.2007

Kolmen vuoden säännön mukaan eläkkeitä yhteensovitettaessa ei otettu huomioon sellaista LITA-korvausta, jota henkilö oli saanut vähintään kolmen vuoden ajan välittömästi ennen eläketapahtumaa. Jos LITA-korvauksen määrä nousi eläketapahtuman yhteydessä, eläkkeestä vähennettiin vain korotus. Jos korvaus oli noussut eläketapahtumahetken tasoonsa yli kuusi kuukautta ennen eläketapahtumaa, katsottiin, ettei korvaus ollut noussut lainkaan eikä sitä vähennetty eläkkeestä (TEL 8 § 6 mom).

Kolmen vuoden säännöstä luovuttiin 1.1.2007 alkaen. Näin ollen, jos eläketapahtuma on ollut 1.1.2007 tai myöhemmin, henkilön saama LITA-korvaus on vähennetty hänen eläkkeestään, vaikka korvausta olisi maksettu kolmen vuoden ajan ennen eläketapahtumaa.

Kolmen vuoden sääntöä sovelletaan edelleenkin eläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on ennen 1.1.2007. Näin ollen, jos eläkkeessä ei ole otettu huomioon välittömästi ennen eläketapahtumaa vähintään kolme vuotta jatkunutta LITA-korvausta ja tällaisen korvauksen määrä nousee 1.1.2007 tai sen jälkeen, otetaan eläkkeen uudessa yhteensovituksessa huomioon vain LITA-korvauksen korotus. Myös niissä eläkkeissä, jotka myönnetään entisin perustein sellaisen eläkkeen jälkeen, jonka eläketapahtuma oli ennen 1.1.2007, sovelletaan kolmen vuoden sääntöä.

Kolmen vuoden säännön soveltamisesta on kerrottu yleiskirjeen A 29/93 Eläkkeiden yhteensovitus osion 2 kohdassa 2.2.7.

Vahinkotapahtuman jälkeistä karttumaa suojaava säännös voimaan 1.1.2013

Kolmen vuoden säännön poistaminen merkitsi sitä, että ensisijainen etuus on pitänyt vähentää työeläkkeestä siitä riippumatta, kuinka pitkään henkilölle on maksettu ensisijaista etuutta ennen työeläkkeen hakemista.

Ensisijaisten etuuksien vähentämistä työeläkkeestä lievennetään 1.1.2013 siten, että ensisijaiset etuudet eivät enää vaikuta vähentävästi ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuman jälkeisen työskentelyn perusteella karttuneeseen työeläkkeeseen (VTJ-karttuma). Eläkkeenhakijalle taataan vähintään ensisijaisen etuuden vahinkotapahtumaa (LITA-vahinkotapahtuma) seuraavan vuoden alusta alkaen työansioista karttuneen eläkkeen suuruinen määrä. Eläke lasketaan siten, että LITA-etuus vähennetään ensin työeläkkeestä suorana vähennyksenä. Jos LITA-vähennyksen jälkeen eläke on pienempi kuin VTJ-karttuma, eläkkeensaajalle maksetaan VTJ-karttuman suuruinen eläke. Jos LITA-vähennyksen jälkeen eläke on suurempi kuin VTJ-karttuma, eläkkeensaajalle maksetaan LITA-vähennetty eläke.

Muutosta sovelletaan eläkkeisiin, jotka alkavat 1.1.2013 tai sen jälkeen. Kuitenkin, jos LITA-vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta 2004, ensisijaisen etuuden vähentämistä ei tehdä ollenkaan.

Vahinkotapahtuma, jonka jälkeinen karttuma on VTJ-karttumaa (työkyvyttömyys- ja vanhuuseläke)

Vahinkotapahtuma, jonka jälkeinen karttuma on VTJ-karttumaa, määräytyy työeläkkeen vähennyksessä huomioon otettavan LITA-etuuden mukaan. VTJ-karttuma on LITA-vähennyksessä huomioon otettavan LITA-etuuden vahinkotapahtuman jälkeen työansioista karttunut eläke.

Ensisijaisten etuuksien vahinkotapahtuman jälkeisestä työskentelystä kertyvä eläkekarttuma ei ole VTJ-karttumaa silloin, kun sen perusteella ei ryhdytä maksamaan LITA-etuutta laisinkaan tai LITA-etuuden maksaminen päättyy ennen työeläkkeen myöntämistä.

Esimerkki 1

Henkilöllä on TVL:n mukainen vahinkotapahtuma vuonna 2013. LITA-etuutta ei tässä vaiheessa kuitenkaan tule jatkuvasti maksettavaksi. Henkilö jatkaa työeläkelakien mukaista työskentelyään.

Vuonna 2017 henkilölle sattuu LVL:n mukainen vahinkotapahtuma, joka oikeuttaa myös työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

TVL:n vahinkotapahtuman jälkeen ansaittu työeläkekarttuma ei ole VTJ-karttumaa.

Esimerkki 2

Henkilöllä on TVL:n mukainen vahinkotapahtuma vuonna 2013. Tämän perusteella hänelle myönnetään LITA-etuus, jota hänelle maksetaan jatkuvana korvauksena. Henkilö jatkaa työeläkelakien mukaista työskentelyään.

Vuonna 2017 henkilölle sattuu LVL:n mukainen vahinkotapahtuma, joka oikeuttaa myös työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Työkyvyttömyyseläkkeestä tulee vähennettäväksi sekä TVL:n että LVL:n mukainen korvaus, koska molempien lakien perusteella henkilölle maksetaan jatkuvaa etuutta. VTJ-karttuma-vertailu on tehtävä, koska TVL:n LITA-vahinkotapahtuman jälkeen kertynyt eläkekarttuma on VTJ-karttumaa.

Esimerkki 3

Henkilöllä on TVL:n mukainen vahinkotapahtuma vuonna 2013. LITA-etuutta ei tässä vaiheessa kuitenkaan tule jatkuvasti maksettavaksi. Henkilö jatkaa työeläkelakien mukaista työskentelyään.

TVL:n mukaisen vahinkotapahtuman vamma aiheuttaa vuonna 2015 työkyvyttömyyden, jonka perusteella henkilölle ryhdytään maksamaan sekä työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä että LITA-etuutta. Vahinkotapahtuman vuoden 2013 jälkeinen eläkekarttuma on VTJ-karttumaa.

Vahinkotapahtuma, jonka jälkeinen karttuma on VTJ-karttumaa (perhe-eläke)

Jos edunjättäjä oli kuollessaan eläkkeellä ja VTJ-karttuma oli otettu huomioon hänen eläkkeessään, otetaan VTJ-karttuma huomioon myös perhe-eläkkeessä. Tällöin ei ole merkitystä sillä, maksetaanko LITA-perhe-eläke saman vai eri vahinkotapahtuman perusteella kuin edunjättäjän saama LITA-etuus.

Jos edunjättäjä ei ollut kuollessaan eläkkeellä, perhe-eläkkeessä VTJ-karttuma otetaan huomioon silloin, kun edunjättäjä on aiemmin ollut vahinkotapahtumassa ja sen perusteella hänen jälkeensä myöhemmin myönnetään LITA-perhe-eläke. VTJ-karttumaa ei oteta huomioon silloin, kun edunjättäjän kuolema aiheutuu uudesta vahinkotapahtumasta ja sen perusteella hänen jälkeensä myönnetään LITA-perhe-eläke.

1.1.2013 vähentämismallin soveltaminen, kun eläketapahtuma on 1.1.2007 - 31.12.2012

Voimaantulosäännöksen mukaan vähentämismallia koskevaa lakimuutosta sovelletaan työntekijän hakemuksesta myös ennen vuotta 2013 hänelle myönnettyyn eläkkeeseen, jos eläketapahtuma on ollut 1.1.2007 tai sen jälkeen, eläkkeestä on vähennetty ensisijainen etuus ja työntekijä saisi vähentämismallia soveltaen suuremman eläkkeen.

Jos työeläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja LITA-vahinkotapahtuma ennen vuotta 2004, eläkkeet oikaistaan hakemuksesta 1.1.2013 alkaen siten, että tätä LITA-etuutta ei vähennetä työeläkkeestä lainkaan.

Jos eläkkeensaajan hakemus eläkkeen tarkistamisesta saapuu eläkelaitokseen viimeistään 30.6.2013, eläke tarkistetaan uuden lain mukaiseksi 1.1.2013 alkaen. Jos hakemus tulee eläkelaitokseen myöhemmin, eläkkeen määrä tarkistetaan uuden lain mukaiseksi hakemusta seuraavan kuukauden alusta.

Työkyvyttömyyseläkkeen (2004 säännöt) rinnalla ansaittu VTJ-karttuma, voimaantulosäännöksen mukainen tarkistaminen

Työkyvyttömyyseläkkeen (2004 säännöt) rinnalla karttunut eläke osittain VTJ-karttumaa, voimaantulosäännöksen mukainen tarkistaminen

Työkyvyttömyyseläkkeeseen sovellettu kolmen vuoden sääntöä, vanhuuseläke 1.1.2013 jälkeen

1.1.2013 vähentämismalli ja eläke entisin/uusin perustein

Uusi vähentämismalli (VTJ- vähentämismalli) voi tulla sovellettavaksi eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on 1.1.2007 tai sen jälkeen. Sitä ei siis sovelleta 2004 sääntöjen mukaisiin eläkkeisiin missään tilanteissa.

Sen sijaan vähentämismallia voidaan soveltaa 2004 sääntöjen mukaisen eläkkeen rinnalla ansaittuun 2005 sääntöjen mukaiseen eläkkeeseen, kun se myönnetään vanhuus- tai perhe-eläkkeenä.

Jos henkilö on ollut 2004 sääntöjen mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, joka on päättynyt ja hänelle on myönnetty uusi eläke entisin perustein 1.1.2007 tai sen jälkeen, VTJ-vähentämismallia ei voida soveltaa.

VTJ-vähentämismallia sovelletaan pääsääntöisesti vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeisiin, jotka alkavat 1.1.2013 tai sen jälkeen. VTJ-karttuma-aikana voi tulla huomioon otettavaksi myös aikaa ennen 1.1.2013 (aikaisintaan 1.1.2005 lähtien).

Jos voimaantulosäännöksen piiriin kuuluvan eläkkeensaajan (eläketapahtuma 1.1.2007 – 31.12.2012), joka ei ole hakenut eläkkeensä oikaisemista 1.1.2013 alkaen tai myöhemmin, työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi tai edunjättäjän eläkkeen perusteella haetaan perhe-eläkettä, eläkelaitoksen on edellytysten täyttyessä sovellettava uuteen eläkkeeseen VTJ-vähentämismallia.

Jos voimaantulosäännöksen piiriin kuuluneen eläkkeensaajan työkyvyttömyyseläke on päättynyt ennen 1.1.2013 ja hänelle myönnetään myöhemmin eläke entisin perustein, on uuteen myönnettävään eläkkeeseen edellytysten täyttyessä sovellettava VTJ-vähentämismallia. Aiempaan päättyneeseen eläkkeeseen ei voi takautuvasti tehdä oikaisua.

Ensisijaisen etuuden vähentäminen eläkkeestä (pääsääntö)

Ennen LITA-korvauksen vähentämistä vanhuuseläke tarkistetaan elinaikakertoimella ja siihen tehdään mahdollinen varhennusvähennys tai lykkäyskorotus. Työkyvyttömyyseläkkeen, jonka eläketapahtuma on 1.1.2010 tai sen jälkeen, ansaittu eläke tarkistetaan elinaikakertoimella ja eläkkeeseen lisätään mahdollinen tulevan ajan eläkkeenosa.

Kun LITA-korvaus vähennetään eläkkeestä, ensisijaisesti vähennetään yksityisen puolen peruseläkettä ja julkisen puolen kokonaiseläkettä näiden eläkkeiden määrien suhteessa. Jos LITA-korvaus ylittää edellä mainittujen eläkkeiden yhteismäärän ja henkilöllä on yksityisen puolen rekisteröidyn lisäturvan mukaista eläkettä, ylittävä osa vähennetään ensin lisäturvan mukaisen eläkkeen yhteisesti kustannettavasta osasta ja sen jälkeen rahastoidusta osasta.

Esimerkki LITA-vähennyksen jakaminen eri lakiosien suhteessa

Ensisijaisen etuuden vähentäminen 1.1.2013 alkaen - LITA-vahinkotapahtuma on sattunut ennen työeläkkeen eläketapahtumavuotta

Jos eläkkeenhakijalle on vahvistettu ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma ja hänellä on tämän jälkeen TyEL:n 3 §:ssä mainittujen lakien mukaista työeläkettä kartuttavia työansioita ennen työeläkkeen alkamista, hänellä on oikeus vähintään näistä työansioista karttuneen eläkkeen suuruiseen eläkkeeseen. Tämä koskee 1.1.2013 tai myöhemmin alkavia vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

LITA-vahinkotapahtuman jälkeinen työansioiden perusteella saatu eläkekarttuma ei siis vähenny LITA-etuutta työeläkkeestä vähennettäessä. VTJ-karttuma on LITA-vähennyksessä suojattua siten, että eläkkeensaaja saa vähintään sen suuruisen eläkkeen.

Työeläke lasketaan ensin normaalisti ja siitä vähennetään LITA-etuus suorana vähennyksenä. Jos vähennyksen jälkeen eläke on pienempi kuin VTJ-karttuma, eläkkeen saajalle maksetaan VTJ-karttuman suuruinen eläke.

Esimerkki 1.

Vanhuuseläke alkaa 1.5.2015, vahinkotapahtuma sattunut 15.5.2004

Vanhuuseläkkeen elinaikakertoimella tarkistettu määrä 2 000 e/kk

LITA-etuus 1 500 e/kk

Vanhuuseläkkeestä vähennetään LITA-etuus
2 000 - 1 500 = 500 e/kk

VTJ-karttuman ansainta-aika 1.1.2005 - 30.4.2015, VTJ-karttuma elinaikakertoimella tarkistettuna 660 e

Vanhuuseläkkeenä maksetaan 660 e/kk

Jos suoran vähennyksen jälkeen eläke on suurempi kuin VTJ-karttuma, eläke on suoran vähennyksen tulos.

Esimerkki 2.

Työkyvyttömyyseläke alkaa 1.2.2013, eläketapahtuma 15.3 2012

Vahinkotapahtuma sattunut 6.7.2008

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 2 000 e/kk (ansaittu eläke tarkistettu elinaikakertoimella)

LITA-etuus 1 600 e/kk

Työkyvyttömyyseläkkeestä vähennetään LITA-etuus
2 000 - 1 600 = 400 e/kk

VTJ-aika 1.1.2009 - 31.12.2011, VTJ-karttuma elinaikakertoimella tarkistettuna 240 e/kk

Eläke normaalisti LITA-vähennettynä on suurempi kuin VTJ-karttuma

Työkyvyttömyyseläkkeenä maksetaan 400 e/kk

VTJ-karttuman ansainta-aika otetaan huomioon vahinkotapahtumaa seuraavan vuoden alusta eläketapahtumaan asti vanhuuseläkettä laskettaessa ja työkyvyttömyysperusteisessa laskennassa tilanteesta riippuen joko eläketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun tai eläketapahtumakuukauden loppuun.

Kun verrataan pääsäännön (TyEL 92 § 1 mom.) mukaisen vähentämisen lopputuloksena saatua eläkkeen määrää VTJ-karttuman määrään, käytetään elinaikakertoimella tarkistettuja ja mahdollisesti myös lykättyjä/varhennusvähennettyjä eläkkeiden määriä. Kertakorotus lasketaan vain valittuun eläkkeeseen (joko LITA-vähennetty eläke tai vahinkotapahtuman jälkeen karttunut eläke).

Jos VTJ-karttuman suuruinen eläke tulee valituksi, mahdollinen kertakorotus tehdään siihen ja sen jälkeen jaetaan tarvittaessa lakiosiin normaalisäännön mukaisesti.

VTJ-karttumaa syntyy vain työansioista, ei siis VTJ-karttuman aikaisista palkattomista etuuksista eikä eläkesuhteesta.

Esimerkki 3.

Koko työeläkkeestä TyEL on 1 000, KuEL 690 ja palkattomat 5,94 e/kk

eli yhteensä 1 695,94 e/kk.

VTJ-karttumassa on pelkästään TyEL:iä 455,56 e/kk. Palkattomia ei oteta huomioon VTJ-karttumassa.

Eläkkeeksi valittu VTJ-karttuma jaetaan lakiosiin

455,56 x 1000/1 695,94 = 268,62

455,56 x 690/1 695,94 = 185,34

455,56 x 5,94/1 695,94 = 1,60

Vahinkotapahtuman jälkeistä karttumaa on myös LITA-vahinkotapahtuman jälkeen myönnetyn työeläkkeen aikana työansioista karttunut eläke. Tarvittaessa se tulee lisätä VTJ-karttumaan mahdollista uutta LITA-vähennystä varten.

Koska myönnettyä eläkettä voidaan joutua tarkistamaan työeläkkeen tai ensisijaisen etuuden muuttuessa, myös VTJ-karttuma on tarvittaessa laskettava uudelleen.

Esimerkkejä erilaisista tilanteista

Perhe-eläke työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen ja VTJ-karttuma
Perhe-eläke työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeen jälkeen, VTJ-karttuma, voimaantulosäännöksen mukainen tarkistaminen

VTJ-karttuman suuruisena maksettu työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kertakorotus

Vahinkotapahtuma eläkkeellä ollessa

Vahinkotapahtuma voi sattua myös työeläkkeellä ollessa, jolloin koko VTJ-karttuma perustuu eläkkeen rinnalla saaduista työansioista karttuneeseen eläkkeeseen.

Esimerkki 4.

Eläkkeensaaja saa TyEL:n mukaista vanhuuseläkettä, jonka määrä on 2 700 e/kk

Eläkkeensaaja työskentelee vanhuuseläkkeen aikana. Hänelle sattuu työtapaturma, josta myönnetty LITA-korvaus 300 e/kk vähennetään työeläkkeestä. LITA-vähennyksen jälkeen työeläkettä jää maksuun 2 400 e/kk.

Vanhuuseläkkeen aikaisesta työstä karttuu uutta eläkettä 250 e/kk, joka myönnetään, kun eläkkeensaaja täyttää 68 vuotta. 250 eurosta VTJ-karttumaa on 200 euroa.

Kun eläkkeensaaja täyttää 68 vuotta, hänelle tulee maksettavaksi eläkeaikainen karttuma 250 e/kk.

Koko vanhuuseläkkeestä vähennetään LITA-etuus

2 950 - 300 = 2 650 e/kk

VTJ-karttuma jää pienemmäksi, joten vanhuuseläke on 2 650 e/kk.

VTJ-karttuman soveltaminen osa-aikaeläkkeen enimmäismäärää laskettaessa

Osa-aikaeläkkeen määrä voi olla enintään 75 % eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta työeläkkeestä, josta on vähennetty ensisijainen etuus.

Laskettaessa 75 %:n rajaa on sovellettava myös VTJ-karttumaa koskevaa säännöstä. Yhella-laskentajärjestelmä ei tätä tee automaattisesti, vaan rajamäärä on näissä tilanteissa laskettava manuaalisesti.

Ennen vuotta 1982 voimassa olleen tapaturmavakuutuslain mukaista elinkorkoa ei vähennetä eläkkeestä

Ennen vuotta 1982 sattuneen tapaturman perusteella vahingoittuneelle suoritetaan vuonna 1948 voimaan tulleen tapaturmavakuutuslain säännösten mukaisesti mm. elinkorkoa ja siihen liittyviä lisiä. Vuoden 1982 tapaturmavakuutuslain uudistuksessa tapaturmaeläke ja haittaraha tulivat elinkoron tilalle. Vanhaa elinkorkosäännöstöä sovelletaan myös meluvammoihin ja muihin ammattitauteihin, jos tapaturma on sattunut tai ammattitauti on ilmennyt ennen 1.1.1982, vaikka elinkoron maksaminen alkaisi 1.1.2007 tai sen jälkeen. Ammattitaudin ilmenemisaika on ratkaiseva.

TyEL:n 92 §:n 1 momentin luettelossa eläkkeestä vähennettävistä ensisijaisista etuuksista ei ole mainittu elinkorkoa. Vakuutusoikeus on päätöksissään (2134/2008/3835 ja 897/2009/2179) katsonut, että TyEL:n 92 §:n 1 momentin luettelo on tyhjentävä eikä lainkohtaa voida tulkita laajentavasti eläkkeensaajan vahingoksi siten, että laissa mainitsematon etuus vähennetään eläkkeestä. Vanhan tapaturmavakuutuslain mukaisia elinkorkoja ei siten vähennetä eläkkeestä, kun työeläke on alkanut 1.1.2007 tai sen jälkeen.

Ennen TyEL:n voimaantuloa elinkorko otettiin yhteensovituksessa huomioon TEL:n voimaantulosäännöksen (72/1982) nojalla.

LITA-korvauksen vähentäminen varhennetusta vanhuuseläkkeestä ja lykätystä vanhuuseläkkeestä

Vanhuuseläkkeen varhennusvähennys lasketaan eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä ansaitusta eläkkeestä ja lykkäyskorotus 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä ansaitusta eläkkeestä (TyEL 12 §, YEL 9 §). Näin ollen varhennetussa vanhuuseläkkeessä LITA-korvaus vähennetään eläkkeestä varhennusvähennyksen jälkeen ja lykätyssä vanhuuseläkkeessä lykkäyskorotuksen jälkeen.

Vastaava säännös on voimassa myös muissa yksityisen ja julkisen puolen eläkelaeissa.

Taulukko varhennusvähennyksen ja lykkäyskorotuksen laskemisjärjestyksestä LITA-korvauksen yhteydessä

Yksityisen puolen eläke

Julkisen puolen eläke

Ajalla

Varhennus

Lykkäys

Varhennus

Lykkäys

Ennen vuotta 2005

LITA-vähennyksen jälkeen

LITA-vähennyksen jälkeen

LITA-vähennyksen jälkeen

LITA-vähennyksen jälkeen

1.1.2005 -31.12.2006

LITA-vähennyksen jälkeen

LITA-vähennyksen jälkeen

Ennen LITA-vähennystä

LITA-vähennyksen jälkeen

1.1.2007->

Ennen LITA-vähennystä

Ennen LITA-vähennystä

Ennen LITA-vähennystä

Ennen LITA-vähennystä

Esimerkki LITA-vähennys lykätystä vanhuuseläkkeestä, eläke alkaa vuoden 2006 jälkeen

Esimerkki LITA-vähennys, kun eläkkeessä on TEL-suojaosuus ja eläke alkaa vuoden 2006 jälkeen

Varhennettu vanhuuseläke yhteensovitettu vuoden 2005 säännöin, LITA-korvauksen määrä muuttuu tai myönnetään uusi LITA-etuus

Jos varhennettu vanhuuseläke on yhteensovitettu vuoden 2005 säännöin ja LITA-korvauksen määrä muuttuu, uusi yhteensovitus tehdään siten, että LITA-korvaus vähennetään ennen eläkkeen varhentamista.

Jos henkilölle on myönnetty varhennettu vanhuuseläke vuoden 2005 säännöin ja hänelle myönnetään LITA-korvaus 1.1.2007 tai myöhemmin, tehdään LITA-vähennys TyEL:n säännösten mukaisesti. Näissä tilanteissa LITA-vähennys tehdään varhennusvähennyksen jälkeen.

LITA-korvauksen vähentäminen perhe-eläkkeestä

LITA-vähennys tehdään edunsaajien eläkkeistä samana suhteellisena osuutena LITA-korvauksesta kuin mitä perhe-eläkkeen edunsaajien osuudet ovat edunjättäjän eläkkeistä. LITA-korvaus vähennetään valmiiksi lasketusta eläkkeestä. Laskennan lopputulos on yleensä sama kuin jos LITA-korvaus vähennettäisiin kokonaisperhe-eläkkeestä. Sellaisissa tilanteissa, joissa leskeneläkkeeseen tehdään leskeneläkkeen vähentäminen, kun edunsaajina on myös lapsia, laskennan lopputuloksessa on eroa.

Esimerkki LITA-vähennus perhe-eläkkeestä ja vähennetystä leskeneläkkeestä .

Alennettu eläkeikä ja LITA-vähennys

Jos vanhuuseläke myönnetään TyEL:n voimaanpanolain 30 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 62 vuotta alemmassa iässä, eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeellemenoikää ennen LITA-korvauksen vähentämistä.

Jos eläke alkoi ennen 1.1.2007, LITA-vähennys tehtiin ennen kuin eläkkeet muunnettiin vastaamaan eläkkeellemenoikää.

Jos eläkkeessä on alemman eläkeiän perusteella normeerauskorotusta, LITA-korvaus vähennetään normeerauskorotuksen sisältävästä eläkkeestä.

LITA-vähennys kuntoutuskorotuksen sisältävästä työkyvyttömyyseläkkeestä tai kuntoutusrahasta

LITA-korvaus vähennetään kuntoutuskorotuksen sisältävästä työkyvyttömyyseläkkeestä. Samoin toimitaan, kun kyseessä on kuntoutusraha.

Jos kuntoutuskorotuksen sisältävä työkyvyttömyyseläke alkoi ennen 1.1.2007, kuntoutuskorotus lisättiin työkyvyttömyyseläkkeeseen LITA-korvauksen vähentämisen jälkeen. Samoin toimittiin, kun kyseessä oli kuntoutusraha.

Työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen kertakorotus

Työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeisiin lisättävä kertakorotus nostaa eläkkeen määrää. Ensimmäisen kerran kertakorotus tulee tehtäväksi 1.1.2010.

Kertakorotus tehdään maksussa olevaan eläkkeeseen. Jos eläkkeeseen on tehty LITA-vähennys, kertakorotus tehdään LITA-vähennetyn eläkkeen perusteella. Jos työeläkkeeseen sisältyy kertakorotus LITA-vähennystä tehtäessä, LITA-korvaus vähennetään kertakorotuksen sisältävästä eläkkeestä. Vastaavasti jos tapaturmaeläkkeeseen sisältyy kertakorotus, työeläkkeestä vähennetään kertakorotuksen sisältävä tapaturmaeläke. Etuudet otetaan siis huomioon sen suuruisina, kuin ne vähentämishetkellä ovat, mahdollinen kertakorotus mukaan lukien.

Kun kertakorotus tehdään vuoden 2004 säännösten mukaan myönnettyyn eläkkeeseen, kertakorotus lasketaan yhteensovitetun eläkkeen perusteella (TyEL VPL 10 §).

Pelkästään työeläkkeen tai tapaturmaeläkkeen kertakorotus ei aiheuta uutta eläkkeen vähentämistä/yhteensovitusta.

Yhteensovituksesta vuoden 2004 säännösten mukaan kerrotaan tarkemmin ohjeessa Yhteensovitus vuoden 2004 säännösten mukaan .

Taulukko laskemisjärjestyksestä

Alla olevassa taulukossa on esitetty LITA-korvauksen vähentämisjärjestys seuraavissa tilanteissa: alle 62 vuoden iässä myönnettävän vanhuuseläkkeen muuntaminen vastaamaan eläkkeellemenoikää, kuntoutuskorotus, kuntoutusraha ja kertakorotus.

Ajalla

Muuntaminen alle 62 v:n iästä eläkkeellemenoikään

Kuntoutuskorotus

Kuntoutusraha

Kertakorotus

sovelletaan v. 2010 alkaen

Ennen vuotta 2007

LITA-vähennyksen jälkeen

LITA-vähennyksen jälkeen

LITA-vähennyksen jälkeen

-

1.1.2007->

Ennen LITA-vähennystä

Ennen LITA-vähennystä

Ennen LITA-vähennystä

LITA-vähennyksen jälkeen

Elinaikakerroin

Eläketurva sopeutetaan vuodesta 2010 alkaen eliniän odotteen muutokseen siten, että vanhuuseläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa eläkkeen alkamiseen mennessä ansaittu eläke muunnetaan elinaikakertoimella. Eläke tarkistetaan elinaikakertoimella ja sen jälkeen vähennetään LITA-etuus.

Elinaikakerrointa ei sovelleta työkyvyttömyyseläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on ennen vuotta 2010, ei myöskään silloin, kun tällainen työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2010 tai myöhemmin, sovellettava elinaikakerroin ei muutu, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Elinaikakertoimesta kerrotaan tarkemmin ohjeistossa Elinaikakerroin.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen myöntämä luopumistuki

LITA-korvaus vähennetään luopumistuen perusmäärästä, jos luopumistuki myönnetään vuoden 2007 alusta voimaan tulleen luopumistuesta annetun lain mukaan.

Osa-aikaeläkkeen 75 prosentin enimmäismäärän määrittely

Karttuneen eläkkeen ja LITA-korvauksen erotuksesta otetaan huomioon 75 prosenttia (erotus x 0,75 = osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä). Julkisen sektorin 31.12.2004 mennessä karttuneeseen eläkkeeseen on tehty yhteensovitus. Yhteensovitetun, vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneen ja 2005 alkaen karttuneen eläkkeen yhteismäärästä vähennetään LITA-korvaukset, kun lasketaan osa-aikaeläkkeen enimmäismäärää.

LITA-korvauksen vähentäminen EU-eläkkeestä

EU-eläkkeissä LITA-vähennys tehdään pääsääntöisesti siihen eläkkeeseen, joka valitaan (kansallinen tai pro rata -eläke). Myös pro rata -eläkettä laskettaessa LITA-vähennys tehdään edunsaajien eläkkeistä samana suhteellisena osuutena LITA-korvauksesta kuin mitä perhe-eläkkeen edunsaajien osuudet ovat edunjättäjän eläkkeistä.

EU-perhe-eläkkeessä leskeneläkkeen vähentäminen tehdään teoreettiseen eläkkeeseen. LITA-korvaus vähennetään eläkkeestä vasta sen jälkeen.

LITA-korvauksen vähentämisestä EU-eläkkeestä kerrotaan tarkemmin EU-eläke ohjeiston ohjeessa EU-eläkkeen määräytyminen (1408/71) ja EU-eläkkeen määräytyminen (883/2004).

Maksussa vuoden 2004 säännösten mukainen eläke ja myönnetään uusi, vuoden 2007 säännösten mukainen eläke

Maksussa yksityisen puolen eläke

Jos vuoden 2004 säännösten mukaista eläkettä saavalle henkilölle myönnetään uusi työeläkelakien mukainen eläke 1.1.2007 alkaen tai myöhemmin, aiempaa eläkettä ei yhteensoviteta uuden eläkkeen kanssa. Jos aiempi eläke on yhteensovitettu LITA-korvauksen kanssa, mahdollinen yhteensovitusrajan ylittävä osuus LITA-korvauksesta vähennetään uudesta eläkkeestä.

Julkisella puolella otetaan 31.12.2004 tehtävässä yhteensovituksessa huomioon kaikki 31.12.2004 mennessä karttuneet eläkkeet. Mahdollinen ylite vähennetään kokonaisuudessaan julkisen puolen eläkkeistä. Yksityisellä puolella vuoden 2004 lopun vapaakirjaa ei yhteensoviteta vaan se ja vuoden 2005 jälkeen karttunut eläke myönnetään yhteensovittamatta niitä muiden työeläkkeiden kanssa.

Jos eläkkeensaajalle myönnetään uusi LITA-korvaus tai LITA-korvauksen määrä muuttuu, vuoden 2004 säännösten mukaisesti laskettu eläke yhteensovitetaan uudelleen vuoden 2004 säännösten mukaisesti ja yhteensovitusrajan ylittävä osuus LITA-korvauksesta vähennetään vuoden 2007 säännösten mukaisesta eläkkeestä. Vuoden 2004 säännösten mukaista eläkettä ei tällaisessa tilanteessa jää maksettavaksi. Tapaturmavakuutuslain mukaista elinkorkoa ei kuitenkaan voida vähentää vuoden 2007 säännösten mukaisesta eläkkeestä.

Pelkästään tapaturmaeläkkeen kertakorotus ei aiheuta työeläkkeen uutta yhteensovitusta. Jos työeläkkeen yhteensovitus on tehtävä uudelleen sen vuoksi, että tapaturmaeläkkeen määrä muuttuu muusta syystä kuin kertakorotuksen vuoksi, työeläkkeen yhteensovituksessa tapaturmaeläke otetaan huomioon kertakorotettuna. Työeläkkeen kertakorotus tehdään näin yhteensovitettuun eläkkeeseen.

Esimerkki LITA-vähennys vuoden 2004 ja vuosien 2005/2007 säännösten mukaisesta eläkkeestä .

Vanhuuseläke entisin perustein vuoden 2004 säännöksin myönnetyn eläkkeen jälkeen

Vanhuuseläke myönnetään entisin perustein vuoden 2004 säännöin myönnetyn täysitehoisen eläkkeen jälkeen, jos vanhuuseläkkeen eläketapahtuma on ennen kuin aiemman eläkkeen päättymisestä on kaksi vuotta. Kun myönnetään vanhuuseläke entisin perustein vuonna 2006 tai myöhemmin, eläke yhteensovitetaan uudelleen vuoden 2004 säännösten mukaisesti, jos yhteensovitettavat etuudet ja korvaukset muuttuvat. Jos LITA-korvauksen määrä ylittää yhteensovitusrajan, ylite vähennetään vuoden 2005 säännöin eläkejaksojen välissä ja eläkkeen aikana jo päättyneestä työskentelystä karttuneesta eläkkeestä.

Maksussa julkisen puolen eläke

Jos henkilö saa vuoden 2004 säännösten mukaista julkisen puolen eläkettä ja hänelle myönnetään yksityisen puolen eläke, julkisen puolen eläke yhteensovitetaan uudelleen vuoden 2004 säännösten mukaisesti. Yksityisen puolen eläkkeestä otetaan julkisen puolen eläkkeen yhteensovituksessa kuitenkin huomioon vain ennen vuotta 2005 karttunut eläke. Ylite vähennetään julkisen puolen 31.12.2004 mennessä karttuneista, yhteensovitetuista eläkkeistä niiden määrien suhteessa.

Jos henkilö saa julkiselta puolelta vuoden 2004 säännösten mukaista eläkettä ja hänelle myönnetään uusi LITA-korvaus, julkinen puoli yhteensovittaa eläkkeensä uudelleen samalla tavalla kuin yksityinen puoli.

Yhteensovitus ja eläkkeen indeksointi

Eläkkeen alkaessa

Eläke myönnetään vuoden 2004 säännöksin

Yhteensovitettavat eläkkeet ja yhteensovitusperuste tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasolle eläkkeensaajan tai edunjättäjän iän mukaan määräytyvällä indeksillä (työikäisen tai eläkeikäisen TEL-indeksi). LITA-korvaukset otetaan huomioon yhteensovitusajankohdan suuruisina.

Jos työntekijä on täyttänyt 65 vuoden iän ennen vuotta 2005 ja ottaa vanhuuseläkkeen lykättynä vuonna 2007 tai sen jälkeen, lykätty vanhuuseläke lasketaan ja yhteensovitetaan 65 vuoden ikää vastaavana ja tarkistetaan eläkeikäisen TEL-indeksillä vuoteen 2004 saakka ja 1.1.2005 alkaen työeläkeindeksillä eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Niistä tilanteista, joissa työntekijällä on oikeus saada eläke 62 vuotta alemmassa eläkeiässä, kerrotaan ohjeistossa muutokset rekisteröityihin lisäetuihin 1.1.2005 olevassa ohjeessa Alennetun eläkeiän siirtymäsäännös .

Eläke myönnetään vuoden 2007 säännöin

Eläkettä laskettaessa vuosiansiot, työtulot ja 2004 vapaakirjat tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasolle. LITA-korvaukset otetaan huomioon ensisijaisten etuuksien vähentämisajankohdan suuruisina.

Lykätyssä vanhuuseläkkeessä työansioiden ja sosiaalietuuksien perusteena olevien ansioiden perusteella karttuneet eläkkeet sekä ennen vuotta 2005 muodostetut, vuoden 2004 tasoon TEL-puoliväli-indeksillä korotetut vapaakirjat tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Tämän jälkeen eläkkeeseen lisätään lykkäyskorotus ja sen jälkeen vähennetään LITA-korvaus.

Jos eläkkeensaaja on täyttänyt 68 vuotta vuonna 2005 tai 2006 ja ottaa vuoden 2005 säännösten mukaisesti karttuneen vanhuuseläkkeen lykättynä vuonna 2007 tai sen jälkeen, 68 vuoden iän täyttämiseen mennessä vuoden 2005 säännöin karttunut eläke tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Tämän jälkeen eläkkeestä vähennetään se osa LITA-korvauksesta, jota ei ole voitu vähentää vuoden 2004 sääntöjen mukaisesta eläkkeestä.

Eläke yhteensovitetaan uudelleen

Eläke on myönnetty vuoden 2004 säännöksin

Jos eläkkeensaajalle myönnetään uusi yhteensovitettava peruseläke, yhteensovitusperuste tarkistetaan yhteensovitusta varten eläkkeensaa-jan/edunjättäjän iän mukaisella TEL-indeksillä vuoden 2004 tasoon ja siitä eteenpäin palkkakertoimella uuden eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Maksussa oleva eläke otetaan yhteensovituksessa huomioon yhteensovitusvuoden tasoisena. Jos maksussa olevassa eläkkeessä on yhteensovitusvähennys, se poistetaan ennen uutta yhteensovitusta. Maksuun laitetaan tällä tavalla uudelleen yhteensovitettujen eläkkeiden yhteismäärä. Näissä tilanteissa saattavat yhteensovitettavat peruseläkkeet olla eri indeksitasossa.

Jos maksussa on julkisen puolen vuoden 2004 säännösten mukaisesti myönnetty eläke ja myönnetään yksityisen puolen eläke ja uudessa yhteensovituksessa yhteensovitusperusteena on julkisen puolen eläkepalkka, se korotetaan 1.1.2005 alkaen työeläkeindeksillä laskentahetken tasoon. Mikäli yhteensovitusperuste on yksityisen puolen eläkepalkka, se korotetaan työikäisen TEL-indeksillä (TEL-puoliväli-indeksillä) vuoden 2004 tasoon ja siitä palkkakertoimella eläkkeen laskentahetken tasoon.

Puoliväli-indeksi vahvistetaan vielä vuodelle 2013. Sitä kuitenkin käytetään vain työkyvyttömyyseläkkeiden mahdollisen TEL-suojaosuuden laskentaan vuoden 2005 jälkeen.

Kun vanhuuseläkkeeseen lisätään eläke työsuhteesta, joka on rajoitussäännöksellä suljettu pois työkyvyttömyyseläkkeestä, lisättävä eläke tarkistetaan vuoteen 2004 saakka työikäisen TEL-indeksillä ja 1.1.2005 alkaen työeläkeindeksillä. Samoin yhteensovitusperuste tarkistetaan työeläkeindeksillä.

Jos uusi yhteensovitus tulee tehtäväksi muista kuin edellä mainituista syistä (esim. henkilölle myönnetään uusi LITA-etuus tai sen määrä muuttuu), yhteensovitusperuste tarkistetaan 31.12.2004 saakka eläkkeensaajan/edunjättäjän iän mukaisella TEL-indeksillä ja 1.1.2005 alkaen työeläkeindeksillä. Yhteensovitettavat eläkkeet otetaan huomioon sen suuruisina kuin niitä maksettaisiin ilman yhteensovituksen aiheuttamaa vähennystä ja LITA-korvaukset vähennetään laskentahetken suuruisina.