Työeläkelakipalvelu
Julkinen Soveltamisohje
Tulostettu: 23.04.2014
Tarkoitettu työeläkejärjestelmälle

Vanhuuseläkkeen määrä Julkaisuaika: 01.01.2007 Voimassaoloaika: 01.01.2007 - 31.12.2008

Lisää infoa Avaa ohje koko näytölle
Voimassaoloaika 01.01.2007 - 31.12.2008
Korvattu ohjeella Vanhuuseläkkeen määrä
Korvannut ohjeen Vanhuuseläkkeen määrä
Sisällysluettelo Avaa
Linkit Avaa

Ohjetta on muutettu vuoden 2007 alusta voimaantulleiden lainmuutosten johdosta. Sisällöllinen muutos:

  • Palkattomien aikojen etuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon eläketapahtumakuukauden loppuun

Vanhuuseläkkeen määrä on eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä ansaittu eläke, jos vanhuuseläke alkaa 63 - 68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos henkilöllä on ollut työeläkelakien alaista työskentelyä tai yrittäjätoimintaa ennen 1.1.2005, eläke muodostuu vuoden 2004 säännösten mukaisesti lasketusta ns. 31.12.2004 vapaakirjasta ja sitä ennen muodostetuista vapaakirjoista sekä 1.1.2005 alkaen työansioista, mahdollisista päättyneistä eläkesuhteista ja palkattomilta ajoilta karttuneesta eläkkeestä.

Vanhuuseläkettä laskettaessa sekä työansiot että palkattomien aikojen etuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon vanhuuseläketapahtumakuukauden loppuun.

Työntekijällä tai yrittäjällä on oikeus saada vanhuuseläke varhennettuna aikaisintaan 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Varhennettua vanhuuseläkettä vähennetään pysyvästi 0,6 % jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä varhennetaan ennen 63 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alkua. Varhennusvähennys lasketaan eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä ansaitusta eläkkeestä.

Kun vanhuuseläkkeelle siirtymistä lykätään yli 68 vuoden iän täyttämisen, eläkettä korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa lykätään myöhemmäksi 68 vuoden täyttymistä seuraavan kuukauden alusta.

Vanhuuseläkkeen määräytymisestä on kerrottu tarkemmin ohjeistoissa Eläkkeen karttuminen , Eläkkeen karttuminen palkattomilta ajoilta , Yhteensovitus ja ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä , Vapaakirjaus 31.12.2004 , Muutokset rekisteröityihin lisäetuihin 1.1.2005 , Muutokset yrittäjäin eläkelain mukaisiin rekisteröityihin lisäetuihin 1.1.2007 sekä Kertasuoritus .

Muutokset vanhuuseläkkeen määrässä

Vanhuuseläkkeen aikana alkaneen työskentelyn työansioista karttunut eläke lisätään hakemuksesta maksussa olevaan eläkkeeseen aikaisintaan eläkkeensaajan 68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Oikeudesta vanhuuseläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen saamiseen eri tilanteissa on kerrottu tarkemmin ohjeessa Vanhuuseläkkeen alkaminen .

Vanhuuseläke entisin perustein

Jos vanhuuseläke alkaa ennen kuin työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutusrahan tai työttömyyseläkkeen päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, vanhuuseläke määrätään samojen perusteiden mukaan kuin ko. aiempi eläke. Sääntöä sovelletaan 1.1.2006 alkaen.

Myös vuoden 2004 säännösten mukaan myönnetyn täysitehoisen työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutusrahan ja työttömyyseläkkeen päättymisen jälkeen vanhuuseläke myönnetään entisin perustein, jos vanhuuseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen. Vanhuuseläkkeestä ei poisteta ns. ylimääräistä tulevan ajan osuutta.

Varhennettu vanhuuseläke voidaan myös myöntää entisin perustein työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutusrahan tai työttömyyseläkkeen jälkeen. Jos vuoden 2004 säännösten mukaisen eläkkeen jälkeen tulee sovellettavaksi varhennettu vanhuuseläke entisin perustein -sääntö, varhennus tehdään käyttäen 2004 säännösten mukaisia varhennussääntöjä.

Työkyvyttömyyseläke - Eläkkeen määräytyminen, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu muuksi eläkkeeksi tai muu eläke muuttuu työkyvyttömyyseläkkeeksi

Elinaikakerroin

Eläketurva sopeutetaan eliniän odotteen muutokseen vuoden 2009 jälkeen siten, että vanhuuseläkkeen alkaessa eläke muunnetaan työntekijän 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Paitsi uuden vanhuuseläkkeen alkaessa, muuntaminen tehdään myös työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi tai myönnettäessä osa-aikaeläkkeensaajalle vanhuuseläke. Elinaikakerrointa ei sovelleta kuitenkaan silloin, kun työkyvyttömyyseläke, jonka eläketapahtuma on 31.12.2005 tai sitä ennen, muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Elinaikakerrointa ei sovelleta myöskään yksilöllisen varhaiseläkkeen tai työttömyyseläkkeen jälkeiseen vanhuuseläkkeeseen.

Vanhuuseläke kerrotaan kertoimella, joka määritellään eläkkeensaajan 62 vuoden iän täyttämisvuonna. Vuonna 2009 elinaikakerroin on 1, joten ensimmäisen kerran elinaikakerroin vaikuttaa vuonna 2010 alkaviin vanhuuseläkkeisiin.

Elinaikakerrointa selostetaan tarkemmin elinaikakertoimesta erikseen annettavassa soveltamisohjeessa.